KEB-48310 Biojalostamon mitoitus, 5 op
Dimensioning and Scale-up of Biorefineries

Lisätiedot

tämä kurssi korvaa kurssin KEB-48300 Biojalostamon mitoitus
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jukka Konttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-48310 2019-01 4 Jukka Konttinen
Pakolliset: Kirjallinen kuulustelu (laskuosuus) sekä harjoitustyö. Luento-osuus suoritetaan luentokohtaisilla tenteillä. Vapaaehtoisista lisätehtävistä (Laskut) voi saada suorituspisteitä.

Osaamistavoitteet

Biojalostamoiden mitoituksessa tarvittavien yleisimpien matemaattisten korrelaatioiden hyvä tuntemus, reaktorien mitoitusmallit sekä scale-up periaatteet laboratoriosta kaupalliseen tuotantoprosessiin. Opiskelija osaa mitoittaa erilaisia biojalostuksen yksikköprosesseja esim. pyrolyysiä, kaasutusta, katalyyttisiä prosesseja, kemiallisia synteesejä, fermentointia sekä erotusprosesseja kuten tislaus.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. biojalostuksen yksikköprosessit ja -operaatiot matemaattisten mitoitusperusteiden kannalta kurssilla tarkasteltavia yksikköprosesseja ovat: katalyyttiset prosessit, kemiallinen synteesi, fermentointi, kaasutus, pyrolyysi, tislaus, uutto kaasun pesu... mitoitukseen liittyvät yleisimmät matemaattiset korrelaatiot ja reaktorien mitoitusmallit sekä scale-up laboratoriosta kaupalliseen tuotantoprosessiin mallien harjoittelu käytännössä laskuharjoituksissa. Alan tieteelliseen tutkimukseen tutustutaan seminaariesitelmien muodossa.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytty harjoitustyö (suullinen esitelmä ja kirjallinen dokumentti) sekä hyväksytysti suoritettu tentti, joka sisältää esseevastauksia sekä laskuja.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitetyillä esitietokursseilla konversioprosesseihin liittyvät laskentatekniikat ja periaatteet ovat varsin samoja.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus, 5 op KEB-48300 Biojalostamon mitoitus, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019