KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus, 5 op
Conversion Processes and Feasibility of Biorefineries

Toteutuskerta KEB-48210 2019-01

Kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee biopolttoaineiden konversion ja biojalostamoprosessien periaatteet ja mahdollisuudet sekä raaka-aineet ja tuotteet. Opiskelija ymmärtää biojalostuksen fysikaalisten, biologis-kemiallisten ja termokemiallisten sovellusten periaatteet. Opiskelija osaa laatia biojalostamoon liittyviä aine- ja energiataseita. Alan tieteelliseen julkaisuun perustuvan harjoitustyön perusteella opiskelija omaksuu kaupallisesti toimivan biojalostamon suunnitteluun liittyvät asiat. Laskennassa painotus on termokemiallisissa sovelluksissa.

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Tentti
Vastuuhenkilö Jukka Konttinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Pakolliset: Kirjallinen kuulustelu sekä harjoitustyö. Vapaaehtoisista lisätehtävistä (Kotilaskut, luentoharjoitukset) voi saada suorituspisteitä.

Tentti Fri 28.02.2020 09:00 - 12:00
Tentti Wed 15.04.2020 17:00 - 20:00