KEB-45701 Dynaamisten prosessien reaktiomallinnus, 7 op
Reaction Modelling in Dynamic Processes

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Niko Niemelä, Henrik Tolvanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-45701 2019-01 1 - 2 Niko Niemelä
Henrik Tolvanen
Hyväksytty harjotustyö ja tentti

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelija työtehtäviin erilaisissa energia- ja kemianteollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, kuten polttoprosessien mallinnuksessa ja kemiallisten reaktorien suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää dynaamisia prosesseja hallitsevat siirtoyhtälöt, turbulenssin ja kemiallisten reaktioiden vuorovaikutuksen, kemialliset reaktiomekanismit, eritasoiset mallinnustekniikat, sekä tulosten kriittistä arviointia. Kurssiin sisältyvien laskuharjoitusten ja harjoitustöiden avulla perehdytään tarkemmin numeerisen mallinnuksen ja kemiallisten reaktioiden kytkentään CFD-laskentaohjelmistoa hyödyntäen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kemiallinen kinetiikka ja tasapainolaskenta  Globaalit reaktiot ja elementaarireaktiot, Arrhenius-yhtälö  Panosreaktorin (Batch reactor), täydellisesti sekoittuneen reaktorin (perfectly stirred reactor, PSR) ja tulppareaktorin (plug-flow reactor, PFR) laskentamallit 
2. Dynaamisia prosesseja hallitsevat siirtoyhtälöt  Massan, liikemäärän, energian ja komponenttien taseyhtälöt  Useamman faasin huomioiminen mallinnuksessa 
3. CFD-laskennan käyttö kemiallisten prosessien mallinnuksessa  CFD-laskentaprosessin vaiheet  Hallitsevien siirtoyhtälöiden numeeriset ratkaisumenetelmät, kontrollitilavuusmenetelmä 
4. Turbulenssin ja kemiallisten reaktioiden vuorovaikutus  Laskentamallit turbulenssin ja kemiallisten reaktioiden kytkentään  Mallit reaktionopeuden laskentaan CFD-mallinnuksessa 

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-45250 Prosessien numeerinen mallinnus Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-45701 Dynaamisten prosessien reaktiomallinnus, 7 op KEB-45700 Reaktiiviset virtaukset, 7 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019