KEB-45250 Prosessien numeerinen mallinnus, 5 op
Numerical Techniques for Process Modelling

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Niko Niemelä, Henrik Tolvanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-45250 2019-01 3 - 4 Antti Mikkonen
Niko Niemelä
Henrik Tolvanen
Hyväksytty harjotustyö ja tentti

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelija työtehtäviin erilaisissa energia- ja kemianteollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Opiskelija oppii prosessien numeerisessa mallinnuksessa käytettäviä menetelmiä ja ratkaisutapoja, sekä oppii muotoilemaan mallinnusongelmia tietokoneella ratkaistavaan muotoon. Kurssilla harjoitellaan prosessilaskentojen toteuttamista omien laskentakoodien avulla ja mallinnustapaukset voivat liittyä esimerkiksi lämmön- ja massansiirtoon, putkiverkko-laskentoihin tai kemiallisten reaktioiden mallinnukseen. Kurssilla tutustutaan myös CFD-mallinnukseen ja siihen liittyviin menetelmiin ja ohjelmistoihin. Opetuksessa painotetaan mallinnustulosten analysointia ja kriittistä arvointia, sekä tulosten selkeää graafista esittämistä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Eri tasoisten mallinnusongelmien muotoilu tietokoneella ratkaistavaan muotoon  Numeerinen taselaskenta ja eri tyyppisten yhtälöiden numeeriset ratkaisumenetelmät  Lineaariset ja epälineaariset yhtälöryhmät, differentiaaliyhtälöt, optimointi 
2. CFD-laskennan perusteet  Kontrollitilavuusmenetelmä, turbulenssimallit ja muita alimalleja  Diffuusio-yhtälön, sekä konvektio ja diffuusio-yhtälön numeerinen ratkaisu 
3. Laskenta-alueen diskretointi laskentaverkoksi  Verkkoriippumattomuus  Numeerinen diffuusio 
4. Laskentatulosten analyysi ja kriittinen tarkastelu  Tulosten graafinen esittäminen ja herkkyystarkastelu  Käytettyjen laskentamallien soveltuvuuden arviointi 

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-13000 Hydromekaniikka Pakollinen    
KEB-40200 Lämmönsiirto Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019