KEB-43500 Energiatalous, 5 op
Energy Economics

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Henrik Tolvanen, Anna Pääkkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-43500 2019-01 3 Anna Pääkkönen
Henrik Tolvanen
Kirjallinen tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Tämän kurssin tarkoitus on antaa opiskelijalle ymmärrys energiantuotannon kustannuksista ja niiden laskentamenetelmistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ennen kaikkea energiamuotojen eriarvoisuuden ja pääsee harjoitustyön kautta pohtimaan CHP-laitoksen muuttuvien kustannuksien jakoa tuotteiden, sähkön ja lämmön, kesken. Kurssi antaa ymmärryksen energian hinnoittelun periaatteista ja energiatalouden laskentamenetelmistä. Näiden avulla opiskelija osaa laskea eri energiasysteemien kannattavuutta. Opiskelija tutustuu aikasarjojen, pysyvyyskäyrien ja kustannussuorien avulla tehtävään energiajärjestelmien suunnitteluun. Lisäksi tutustutaan vallitseviin energiantuotantotekniikoihin ja niissä käytettävien polttoaineiden mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Kurssilla tarkastellaan Suomen tärkeimpien teollisuusalojen energiankulutusta ja CHP-laitosten lämpö- ja sähkötehon säätömahdollisuuksia. Opiskelija ymmärtää kurssin jälkeen myös Pohjoismaisen sähköpörssin toimintaa ja sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Energiatalouden peruskäsitteet ja peruslaskentamenetelmät aikasarjat,pysyvyyskäyrät Energian tuotannon, käytön ja energian säästön kustannusten laskentamenetelmät Investointipäätöksen teon epävarmuustekijät Hintatariffit Kustannussuoramenetelmät ja niiden käyttösovellukset Energiantarpeen ennustaminen Scenaario-tarkastelumenetelmä Yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon kustannusten laskenta ja jako lämmölle ja sähkölle Exergia-käsite Sähkö- ja lämpötehon priimaus yhteistuotannossa Energiantuotantolaitoksen optimaalinen rakenne ja koko Teollisuuden energiankulutus aloittain Energiataloudelliset optimointimenetelmät Sähköliiketoiminnan peruskäsitteet ja sähkömarkkinoiden ja muiden energiamarkkinoiden vapautuminen Sähkökaupan nykytila, sähköpörssi ja muut osapuolet Energia-alan rakennemuutos Päästökauppa     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen tentti, jossa essee-kysymyksiä ja laskutehtäviä. Kurssin suoritukseen kuuluu harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus   Energy and climate change         https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf   Kyllä   
Opintomoniste   Energiatalous   Risto Raiko, Anna pääkkönen, Henrik Tolvanen         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
KEB-41200 Energiatekniikan perusteet tai vastaavat tiedotVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-43500 Energiatalous, 5 op ENER-8100 Energiatalous, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019