KEB-43100 Höyrytekniikka, 5 op
Thermal Power Plants I

Vastuuhenkilö

Henrik Tolvanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-43100 2019-01 3 - 4 Anna Pääkkönen
Henrik Tolvanen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja kirjallinen tentti
KEB-43100 2019-02 5 Henrik Tolvanen

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa syvälliset tiedot höyryvoimalaitoksista ja niiden komponenteista. Opiskelija tutustuu tarkemmin höyryvoimalaitosten kiertoprosessiin, laitosten rakenteeseen ja komponenttien toimintaan ja mitoitukseen. Tämän perusteella opiskelija osaa valita höyryvoimalaitokselle sopivat prosessiarvot ja prosessikytkennän sekä osaa lämpöteknisesti mitoittaa voimalaitoksen pääkomponentit, kuten lämmönsiirtimet ja höyrykattilan. Tärkeä osa kurssia on myös tutustuminen höyryvoimalalaitosten säätöön ja varolaitteisiin. Opiskelija ymmärtää kurssin jälkeen yleisimmät päästöjenvähennystekniikat termisissä voimalaitoksissa. Harjoitustyössä opiskelija harjoittelee tietokoneavusteisia höyryprosessin ja mitoituksen laskentamenetelmiä. Lisäksi kurssilla tutustutaan soodakattiloiden toimintaan ja ylipäätään höyryvoimaloiden kehitystrendeihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Höyryvoimalaitosten kiertoprosessi, laitosten rakenne ja komponenttien toiminta ja mitoitus Energian säästö Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto Kaukolämpöjärjestelmät Laitosten käyttö ja säätö Varolaitteet Höyryprosessien laskentamenetelmät Turbiinit Voimaloiden mitoitus ja suunnittelu Höyrykattilan lämmönsiirron mitoitus Esilämmitysjärjestelmän ja muiden lämmönsiirtimien mitoitus Pölypoltto-, leijupoltto- ja soodakattiloiden toiminta ja mitoitus Voimalaitosprosessien mallinnus     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti koostuu luentoihin ja luentomonisteeseen perustuvista essee-kysymyksistä 40% ja laskutehtävistä 60%. Kurssin suoritukseen kuuluu harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Höyrytekniikka   Raiko & Saarenpää         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
KEB-41200 tai KEB-40000 Energiatekniikan perusteet tai vastaavat tiedotVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-43100 Höyrytekniikka, 5 op ENER-8200 Höyrytekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 05.05.2020