KEB-40200 Lämmönsiirto, 5 op
Heat Transfer

Vastuuhenkilö

Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-40200 2019-01 3 - 4 Niko Niemelä
Seppo Syrjälä
Kirjallinen tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tunnistaa lämmönsiirron perusmuodot: johtumisen, konvektion ja säteilyn - osaa määritellä lämmönsiirtotehtävässä tarvittavat yhtälöt ja reunaehdot ja valita ratkaisumenetelmät - osaa ratkaista lämmönsiirtotehtäviä pääosin analyyttisesti, mutta tietyissä tapauksissa myös numeerisesti differenssimenetelmää käyttäen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lämmönsiirtymisen perusmuodot (johtuminen, konvektio ja säteily) ja näihin liittyvät perustehtävät.   Eri lämmönsiirtymismuotojen samanaikainen käsittely.   
2. Lämmönsiirtymisen muotoja hallitsevat differentiaaliyhtälöt, reunaehdot ja ratkaisumenetelmät yleisesti.  Lämmönsiirtymiseen liittyvät matemaattiset menetelmät.   
3. Lämpövastuksen käyttö stationäärien tehtävien ratkaisussa, differenssimenetelmän käyttö numeerisissa ratkaisuissa.  Pintalämpötilojen laskenta vastusten avulla. Differenssimenetelmään pohjautuvan tietokoneohjelman teko.   
4. Lämmönsiirtokertoimen käsite ja laskenta. Pintojen välinen lämpösäteily.   Säteilyn aallonpituusjakautuman merkitys, näkyvyyskertoimet.   
5. Aineensiirron perusteet.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-40200 Lämmönsiirto, 5 op MEI-30400 Lämmönsiirto, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019