KEB-40000 Energiatekniikan perusteet, 5 op
Fundamentals of Energy Engineering

Vastuuhenkilö

Henrik Tolvanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-40000 2019-01 1 - 2 Anna Pääkkönen
Henrik Tolvanen
kurssin suoritukseen kuuluu tentti ja pakollinen harjoitustyö
KEB-40000 2019-02 5 Henrik Tolvanen

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa perustiedot energiatekniikasta ja siihen liittyvistä kiertoprosesseista. Kurssilla tarkastellaan höyryvoimalaitoksiin, polttomoottoreihin ja kaasuturbiineihin liittyviä kiertoprosesseja. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yleisimpien lämpövoimaprosessien peruslaskentamenetelmiä ja ymmärtää prosesseissa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteita. Uusiutuvan energian rooli kasvaa yhteiskunnassamme koko ajan, joten kurssilla tarkastellaan uusiutuvan energiantuotannon potentiaalia ja haasteita. Lisäksi käydään läpi Suomen energianhuollon ominaispiirteet ja voimalaitostyypit. Opetukseen kuuluu luennot ja laskuharjoitukset, jonka lisäksi tietokoneharjoituksissa ja harjoitustyössä opetellaan tietokoneavusteista laskentaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Energianmuuntoprosessien termodynaamiset perusteet, termodynamiikan pääsäännöt ja tilanmuutokset Energiaprosessien peruslaskentamenetelmät Lämpövoimakoneiden kiertoprosessit Uusiutuvat energian lähteet Höyryvoimalaitokset Ydinvoimalat Kaukolämpö Kaasuturbiinit ja polttomoottorit Rakennusten energiantarve, astepäiväluku Suomen energiahuolto Polttotekniikan perusteet      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen tentti koostuu osasta 1, jossa ei saa olla kirjallista materiaalia esillä sekä osasta 2, jossa saa käyttää kirjallista materiaalia. Osan 1 painoarvo tenttituloksesta on 40 % ja osan 2 painoarvo 60%. Kurssin suoritukseen kuuluu myös harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet, 5 op KEB-41100 Ilmansuojelu, 3 op +
KEB-41200 Energiatekniikan perusteet, 3 op
 

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019