KEB-23100 Ilmansuojelu, 5 op
Air pollution control engineering

Vastuuhenkilö

Hannele Auvinen, Henrik Tolvanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-23100 2019-01 3 - 4 Hannele Auvinen
Henrik Tolvanen
Laskuharjoitukset, harjoitustyö, tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija: - Osaa määritellä keskeisimmän lainsäädännön roolin päästöjen hallinnassa - Osaa selittää miten eri päästölähteet- ja tyypit vaikuttavat ilmanlaatuun ja ilmastoon, ja mitkä tekijät vaikuttavat päästöjen suuruuteen - Osaa analysoida, miten eri tekijöiden vaikutuksia päästöihin voidaan arvioida pitkällä aikavälillä - Osaa kuvata keskeisimmät päästövähennysmenetelmät energiantuotannossa, teollisuudessa, liikenteessä ja kotitalouksissa - Osaa ratkaista yleisiä ilmansuojeluun liittyviä laskentatehtäviä (esim. määrittää eri päästövähennysmenetelmien erotustehokkuudet) - Suoriutuu yksinkertaisesta kaasumaisten päästöjen leviämismallinnuksesta

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Suomen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset  Raja-arvot  Ilmanlaadun vaikutus kaavoitukseen 
2. Kaasumaisten ja hiukkaspäästöjen ympäristö- ja terveysvaikutukset  Päästöjen spesifit ominaisuudet, kuten reaktiivisuus, elinikä, vesiliukoisuus   
3. Energiantuontannon, teollisuuden, liikenteen, maatalouden, asutuksen ja luontaisten tekijöiden osuus päästöjen synnyssä ja päästöjen syntymekanismi  Hajut    
4. Päästöjen hallintamenetelmät  CO2 talteenotto ja varastointi  Biologiset puhdistusmenetelmät 
5. Päästöjen mallinnus (synty ja hallinta)  Ilmastomallinnus  Päästöjen mallinnus asumisen suunnittelun tukena 

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Auvinen Hannele, 02.12.2019