ARK-04232 Yhdyskuntasuunnittelun simulointi, 5 op
Urban Planning Simulation

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan vuorovuosin opintojakson ARK-04231 Kaupunki kertomuksena (5 op) kanssa.
Vastuuhenkilö

Juho Rajaniemi, Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-04232 2019-01 1 - 2 Minna Chudoba
Juho Rajaniemi
Annuska Rantanen
Osallistuminen teemapäiviin ja ryhmätyöprosessiin, jonka lopputuotoksena ovat tehtävänannon mukaiset suunnitelma-asiakirjat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa harjoitustyön kohteena olleeseen suunnittelutasoon osallistuvia toimijoita sekä erilaisia yhteiskunnallisia kytkentöjä -neuvotella ja toimia monialaisen suunnitteluryhmän jäsenenä -tunnistaa yhdyskuntien infrastruktuurin suunnitteluun liittyviä tekijöitä, ja on muodostanut käsityksen eri alojen suunnittelijoiden työstä (muun muassa alueiden käytön suunnittelu, ekologia, liikenne, energia, rakentamistalous, vesihuolto, maarakennus, tietotekniikka) -syventää käsitystään suomalaisen maankäytön suunnittelujärjestelmän pääpiirteistä ja siihen liittyvistä ammatillisista vaatimuksista sekä osaa myös tarkastella järjestelmää kriittisesti -laatia strategisen yleiskaavatasoisen suunnitelman, tunnistaa siihen liittyvät tärkeimmät merkinnät ja määräykset sekä osaa laatia yksinkertaiseen strategiseen maankäytön suunnitelmaan vaadittavat asiakirjat

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yhdyskuntien infrastruktuurin suunnittelun perustekijät ja siihen liittyvien eri alojen suunnittelijoiden työnkuva (mm. alueiden käytön suunnittelu, ekologia, liikenne, energia, rakentamistalous, vesihuolto, maarakennus, tietotekniikka). Suomalaisen maankäytön suunnittelujärjestelmän pääpiirteet ja strategisen yleiskaavatasoisen suunnitelman vaatimukset.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-02132 Yhdyskuntasuunnittelu II Suositeltava    
ARK-03131 Yhdyskuntasuunnittelu III Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Arkkitehtiopiskelijoille suositellaan esitiedoiksi ainakin opintojaksoja ARK-02132 ja ARK-03131. Muille opiskelijoille suositellaan esitiedoksi opintojaksoa ARK-03031, mutta sitäkin olennaisimpia ovat omaan ammattialaan valmentavat opintojaksot, joiden pohjalta voi toimia alan asiantuntijaroolissa simulointikurssilla.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019