ARK-03131 Yhdyskuntasuunnittelu III, 10 op
Urban Planning and Design III

Vastuuhenkilö

Juho Rajaniemi, Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-03131 2019-01 1 - 2 Minna Chudoba
Juho Rajaniemi
Aktiivinen osallstuminen määrätietoisesti etenevään harjoitustyöprosessiin, jossa vaihtoehtoja on tutkittu monipuolisesti arvioivalla otteella. Annettujen ohjeiden mukainen luentoteemojen käsittely kotitentissä. Muiden opintojaksoon kuuluvien osatehtävien hyväksytty suoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa kaupunkisuunnitteluun osallistuvat eri toimijat ja ammattialat sekä monimuotoiset yhteiskunnalliset kytkennät -neuvotella ja toimia suunnitteluryhmän jäsenenä, mitoittaa kaupunginosan toimintoja ja tuntee liikennesuunnittelun alkeet -tunnistaa kaupunkirakennustaiteen tärkeimmät osatekijät ja osaa soveltaa niitä kaupunkirakenteen ja -tilan muodonannossa -kertoa suomalaisen maankäytön suunnittelujärjestelmän pääpiirteet ja siihen liittyvät professionaaliset tehtävät ja vaatimukset sekä asemakaavan laatimisprosessin -tärkeimmät asemakaavamerkinnät ja -määräykset sekä osaa laatia yksinkertaiseen asemakaavaan vaadittavat asiakirjat -esitellä tekemänsä työn ja tietää miten perustella omia suunnitteluratkaisujaan yleisölle

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kaupunkimaisesti rakennetun ympäristön ja maankäytön sekä kaupunkiarkkitehtuurin suunnittelu. Toiminnallisesti ja ympäristöllisesti erityyppisten alueiden erityispiirteet. Asemakaavoitus ja rakentamisen ohjaus. Yhdyskuntasuunnitteluun liittyvä neuvottelu- ja esitystaito sekä vuorovaikutteinen suunnittelu.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvioinnissa käytetään hyväksytty/hylätty-periaatetta. Palaute annetaan opiskelijalle suullisesti ja kirjallisesti. Arvioinnissa päähuomio kiinnitetään siihen, miten monipuolisesti ja innovatiivisesti tekijä on ehdotustaan kehittänyt valitsemistaan lähtökohdista. Arvioinnissa katsotaan myös sitä, miten monipuolisesti tekijä on käsitellyt annettuja teemoja oppimispäiväkirjassaan. Lisäksi arvioidaan kurssiin kuuluvia osatehtäviä ja ryhmätyöskentelyä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I Pakollinen    
ARK-02131 Yhdyskuntasuunnittelun teoria I Pakollinen    
ARK-02132 Yhdyskuntasuunnittelu II Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 10.01.2020