TTA-86030 Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi, 5 op
Environmental Management and Risk Analysis

Vastuuhenkilö

Sari Tappura

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-86030 2019-01 4 Sari Tappura
Tentti, harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ympäristöjohtamisjärjestelmien keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelija tuntee yritystoiminnan keskeiset ympäristövaikutukset ja niitä koskevat keskeiset lakisääteiset velvoitteet Opiskelija tuntee keskeiset yritystoiminnan ympäristöriskit ja niihin liittyvät käsitteet Opiskelija osaa käyttää jotakin keskeistä ympäristöriskien analysointimenetelmää ja tuntee hyvän ympäristöriskianalyysin sisällön

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019