TTA-86010 Yrityksen turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen, 5 op
Enterprise Safety Management and Development

Vastuuhenkilö

Sari Tappura

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-86010 2019-01 2 Sari Tappura
Tentti, harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia malleja ja lähestymistapoja, joiden avulla turvallisuutta voidaan organisaatioissa ylläpitää ja parantaa. Opiskelija ymmärtää onnettomuuksien ja vaaratilanteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja osaa hyödyntää onnettomuustutkintaa turvallisuuden edistämisessä. Opiskelija tuntee turvallisuusjohtamisjärjestelmien keskeiset käsitteet ja periaatteet. Hän osaa kehittää toimenpiteitä turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuskulttuurin edistämiseksi organisaatioissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Turvallisuusjohtamisen kehitys  Turvallisuusjohtamisen teorioiden ja mallien kehitys  Safety First -liike, Heinrich'n ja Reasonin onnettomuusmallit, turvallisuuskulttuuri, turvallisuusjohtamisjärjestelmät, resilienssi sekä Safety I ja II 
2. Tapaturma-, onnettomuus- ja vaaratilannetutkinta  Tapaturma-, onnettomuus- ja vaaratilannetutkinnan malleja  Tutkinnan hyödyntäminen turvallisuuden edistämisessä 
3. Turvallisuusjohtamisjärjestelmät  Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät  Työterveys- ja työturvallisuusjothamisjärjestelmä ISO 45001 
4. Hyvän turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin edistäminen  Hyviä käytäntöjä tutkimuksesta ja yrityksistä  Onnistuneiden turvallisuusinterventioiden piirteitä 
5. Turvallisuustason arviointi ja mittaaminen  Turvallisuuden mittarit ja niiden hyödyntäminen turvallisuuden kehittämisessä  Reagoivat ja ennakoivat mittarit 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus           Ilmoitetaan erikseen   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   SFS-ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen   SFS       Saatavilla kirjaston kautta (SFS online -palvelusta). Huom! Etänä verkkoon pitää olla yhteydessä vpn-yhteyden kautta, jotta palvelu avautuu.   Kyllä   
Tutkimus   Evaluating safety management and culture interventions to improve safety: Effective intervention strategies   Hale, Guldenmund, Van Loenhout & Oh       Tieteellinen artikkeli, Safety Science 2010, 48, ss. 1026-1035.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-83020 Turvallisuusjohtaminen Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-86010 Yrityksen turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen, 5 op TTA-82020 Yrityksen turvallisuusjohtaminen, 5 op  
TTA-86010 Yrityksen turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen, 5 op TTA-86046 Enterprise HSEQ management, 5 op  

Päivittäjä: Tappura Sari, 02.09.2019