MEI-51601 Tuotannonohjaus, 5 op
Production Planning and Control

Vastuuhenkilö

Hasse Nylund, Eeva Järvenpää

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-51601 2019-01 3 - 4 Eeva Järvenpää
Hasse Nylund
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja harjoitustyöt sekä oppimispäiväkirja.
MEI-51601 2019-02 3 - 4 Eeva Järvenpää
Hasse Nylund

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää valmistavan teollisuuden tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen eri tasot karkeasuunnittelusta hienosuunnitteluun, sekä tuotannon ohjaukseen liittyvät aktiviteetit ja ohjattavat elementit. Opiskelija tietää erilaisista tuotannonohjauksen tavoista, sekä osaa soveltaa niitä käytännön kohteisiin valmistavassa teollisuudessa. Hän ymmärtää tuotannonsuunnitteluun ja ¿ohjaukseen tarkoitettujen tietojärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet sujuvassa tuotantotoiminnassa ja hahmottaa toiminnanohjauksen ja tuotantannonohjauksen keskeiset erot. Hän ymmärtää erilaisten ohjaustapojen ja parametrien vaikutuksen tuotannon keskeisiin tunnuslukuihin ja osaa ohjata tuotantoa kestävällä tavalla. Työelämätaitojen osalta kurssi kehittää opiskelijan kykyä analysoida kompleksisia syy-seuraussuhteita tuotantotoiminnassa, ratkoa ongelmia vaillinaisen tiedon varassa, sekä peilata teoriaa käytäntöön ja tiivistää oppimansa koherentiksi ja napakaksi loppuraportiksi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen pääelementit, ISA-95 standardi. Erilaiset ohjaustavat. Tuotannon aikataulutus.   Tuotannonsuunnittelu ja ohjaus suomalaisissa konepajateollisuuden yrityksissä.    
2. Materiaalin ja varastojen hallinta     
3. Lean tuotannonohjauksessa      
4. Tuotannonsuunnittelun ja ¿ohjauksen tietojärjestelmät (APS, MES)  Tietojärjestelmäarkkitehtuuri, työkalujen rooli ja tietotarpeet   
5. Tuotannonohjaukseen liittyvät tunnusluvut  Ohjaustapojen vaikutus tunnuslukuihin   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Osaamista arvioidaan oppimispäiväkirjan/loppuraportin perusteella. Oppimispäiväkirjan sisältö koostuu kurssin ydinasioiden ja täydentävän tietämyksen käsittelystä. Arvioinnin kohteena ovat: 1) Aihepiirin ja kokonaisuuden hallinta; 2) Oman osaamisen/oppimisen ja kokemuste esiintuonti; 3) Työn yleiskuvaus, käsittelyn syvyys ja itsenäinen ajattelu. Näihin liittyvät arviointiperusteet on kuvattu alla.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Factory Physics   Hopp & Spearmann       Second edition, 2000   Ei   
Luentokalvot           Luentomateriaali jaetaan Moodlen kautta   Ei   
Muu kirjallisuus           Moodlen kautta jaettava lisälukemisto.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-51601 Tuotannonohjaus, 5 op MEI-51600 Tuotannonohjaus, 3 op  

Päivittäjä: Järvenpää Eeva, 29.11.2019