MEI-10000 Kandidaatintyökurssi, 0 op
Bachelor Thesis Course

Lisätiedot

Kandidaatintyö suoritetaan Kone- ja tuotantotekniikan laboratoriossa lähtökohtaisesti kurssimuotoisena opintojaksona, joka kestää kaksi periodia. Työn voi aloittaa aina jokaisen periodin alussa. Kaikki opintojaksoon liittyvä tiedotus tapahtuu Moodlessa.

MEI-kandidaatintyön opintojaksoon on integroitu tieteellisen kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa
¿ tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista
¿ käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään
¿ argumentoida uskottavasti ja vakuuttavasti
¿ muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella
¿ laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Mikko Vanhatalo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-10000 2019-01 1 - 2 Mikko Vanhatalo
Osallistuminen kurssiin kuuluviin koulutuksiin ja tapaamisiin. Hyväksytysti palautetut varsinaisen kandidaatintyön kirjoittamista edistävät tehtävät Moodlessa. Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Hyväksytysti palautettu valmis kandidaatintyö sekä mahdollinen kypsyysnäyte. Hyväksytysti pidetty esitys oman kandidaatintyön aiheesta.
MEI-10000 2019-02 2 - 3 Mikko Vanhatalo
Osallistuminen kurssiin kuuluviin koulutuksiin ja tapaamisiin. Hyväksytysti palautetut varsinaisen kandidaatintyön kirjoittamista edistävät tehtävät Moodlessa. Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Hyväksytysti palautettu valmis kandidaatintyö sekä mahdollinen kypsyysnäyte. Hyväksytysti pidetty esitys oman kandidaatintyön aiheesta.
MEI-10000 2019-03 3 - 4 Mikko Vanhatalo
Osallistuminen kurssiin kuuluviin koulutuksiin ja tapaamisiin. Hyväksytysti palautetut varsinaisen kandidaatintyön kirjoittamista edistävät tehtävät Moodlessa. Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Hyväksytysti palautettu valmis kandidaatintyö sekä mahdollinen kypsyysnäyte.
MEI-10000 2019-04 4 - 5 Mikko Vanhatalo
Osallistuminen kurssiin kuuluviin koulutuksiin ja tapaamisiin. Hyväksytysti palautetut varsinaisen kandidaatintyön kirjoittamista edistävät tehtävät Moodlessa. Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Hyväksytysti palautettu valmis kandidaatintyö sekä mahdollinen kypsyysnäyte.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa alkeet tieteellisen tutkimuksen teosta, tieteellisestä ajattelusta sekä tieteellisen kirjoittamisen käytännöistä. Kandidaatintyökurssin suoritettuaan opiskelija on saanut kokemuksen oman osaamisensa hyödyntämisestä vaativan itsenäisen tutkimuksen toteuttamisessa ja tutkimustulosten raportoinnissa. Työn jälkeen opiskelija osaa laatia itselleen tutkimussuunnitelman, toimia tutkimussuunnitelman mukaan sekä lisäksi hän on oppinut seuraamaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa valmistautua vaativampien opinnäytetöiden tekemiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kandidaatintyön kirjoittaminen tavoiteajassa  Kirjoitusprosessista oppiminen sekä opitun hyödyntäminen harjoitustöissä ja vaativammissa opinnäytetöissä   
2. Tieteellisen tutkimuksen teko: tieteellisen tekstin tuottaminen, relevanttien ja luotettavien lähteiden haku ja hyödyntäminen, lähdeviittausten tekeminen ja TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaan toiminen  Tieteellisen ajattelun kehittyminen   
3. Oman työskentelyn suunnittelu ja seuranta  Oman toiminnan ja tulosten kriittinen arviointi   
4. Omaan alaan perehtyminen ja omaan alaan liittyvän tietämyksen hyödyntäminen kandidaatintyössä  Käsitys omasta alasta laajenee ja mielenkiinto oppia lisää omasta alasta kasvaa   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kandidaatintyöstä annettava arvosana (1-5) perustuu jatkuvaan arviointiin. Arvosteluun vaikuttaa kirjallisen esityksen lisäksi myös kirjoitusprosessin läpivienti (esim. tehtävien suorittaminen, aikataulussa pysyminen, annettuun palautteeseen regointi, oman tekemisen pohdinta ja arviointi sekä muiden metatavoitteiden saavuttaminen). Kirjallisessa esityksessä kiinnitetään huomioita mm. substanssin hallintaan, rakenteen loogisuuteen, esityksen johdonmukaisuuteen ja kieliasuun. Kandidaatintyökurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät kurssin kotisivuilta Moodlesta.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Dummy   Kielikeskuksen Tieteellinen kirjoittaminen kandidaatinseminaarissa -Moodlesivusto         Aukeaa 5.8.2015   Ei   
Dummy   MEI:n kandidaatintyökurssin Moodlesivusto         Aukeaa elokuussa   Ei   

Tietoa esitietovaatimuksista
Aineopintoja tulee olla suoritettuna 15 opintopisteen verran, ennen kuin voi aloittaa kandidaatintyökurssin suorittamisen.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vanhatalo Mikko, 29.04.2020