TLO-32601 Tietojohtamisen kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Thesis Seminar in Information and Knowledge Management

Lisätiedot

Kurssin tiedottamiseen käytetään Moodle-oppimisalustaa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Pasi Hellsten

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-32601 2019-01 1 - 2 Pasi Hellsten
Mervi Miettinen
Miikka Palvalin
- Pakolliset tutkimus- ja tiedonhankintaluennot

- Aiheen perusteltu valinta
- Aiheanalyysin laatiminen
- Aiheanalyysien kommentointi Moodlen kautta
- Aiheanalyysien palautetilaisuus

- Tutkimussuunnitelman laatiminen
- Tutkimussuunnitelmien käsittelyt seminaaritilaisuuksissa: oman työn esitys ja muiden töiden opponointi
- Tieteellisen kirjoittamisen ja kypsyysnäytteen suorittaminen

- Kriittisen kirjallisuustutkielman laatiminen
- Valmiiden tutkielmien käsittelyt seminaaritilaisuuksissa: oman työn esitys ja muiden töiden opponointi
- Valmiin tutkielman viimeistely saadun palautteen perusteella
- Oman työn arviointi

Kurssia ensi kertaa suorittavat asetetaan paikkojen valinnassa etusijalle.
TLO-32601 2019-02 3 - 4 Pasi Hellsten
Jonna Käpylä
Mervi Miettinen
Miikka Palvalin
Suvi Pellinen
- Pakolliset tutkimus- ja tiedonhankintaluennot

- Aiheen perusteltu valinta
- Aiheanalyysin laatiminen
- Aiheanalyysien kommentointi Moodlen kautta
- Aiheanalyysien palautetilaisuus

- Tutkimussuunnitelman laatiminen
- Tutkimussuunnitelmien käsittelyt seminaaritilaisuuksissa: oman työn esitys ja muiden töiden opponointi
- Kriittisen kirjallisuustutkielman laatiminen

- Valmiiden tutkielmien käsittelyt seminaaritilaisuuksissa: oman työn esitys ja muiden töiden opponointi
- Valmiin tutkielman viimeistely saadun palautteen perusteella
- Oman työn arviointi
- Tieteellisen kirjoittamisen ja kypsyysnäytteen suorittaminen
TLO-32601 2019-07 5 Pasi Hellsten
Maarit Laskujärvi
Suvi Pellinen
Pasi Raatikainen
- Pakolliset tutkimus- ja tiedonhankintaluennot
- Aiheanalyysin laatiminen
- Tutkimussuunnitelman laatiminen
- Kriittisen kirjallisuustutkielman laatiminen
- Aiheanalyysien kommentointi Moodlen kautta
- Aiheanalyysien palautetilaisuus
- Tutkimussuunnitelmien käsittelyt seminaaritilaisuuksissa: oman työn esitys ja muiden töiden opponointi
- Valmiiden tutkielmien käsittelyt seminaaritilaisuuksissa: oman työn esitys ja muiden töiden opponointi
- Valmiin tutkielman viimeistely saadun palautteen perusteella
- Oman työn arviointi
- Tieteellisen kirjoittamisen ja kypsyysnäytteen suorittaminen

Osaamistavoitteet

- Antaa valmiudet tieteellisen ajattelun ja työskentelyn perusteiden hallitsemiseen. - Opiskelija ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. - Opiskelija osaa hankkia ja valikoida tietoa. - Opiskelija omaa valmiudet analyyttiseen lukemiseen ja kirjoittamiseen. - Opiskelija osaa kirjoittaa äidinkielellään kriittistä, pohdiskelevaa, loogista ja kieliasultaan hyvää asiatekstiä. - Opiskelija osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Kandiseminaariin on integroitu tieteellisen kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa - tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista - käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään - muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella - laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista.

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietona edellytetään, että opiskelija on suorittanut yli puolet kandivaiheen opinnoista. Lisätietoja opintosuunnittelijalta.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-32601 Tietojohtamisen kandidaatintyöseminaari, 0 op TLO-32600 Tietojohtamisen koulutusohjelman kandidaatintyö, 0 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 01.04.2019