TLO-32400 Ohjelmallinen sisällönhallinta, 5 op
Programmatic Content Management

Vastuuhenkilö

Jukka Huhtamäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-32400 2019-01 3 Jukka Huhtamäki
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä vaihtoehtoisesti tentti tai oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sisällönhallinta- ja -julkaisujärjestelmien ydinkäsitteet sekä järjestelmien keskeiset toimintaperiaatteet. Hän tuntee järjestelmien arkkitehtuurimallit ja osaa analysoida järjestelmien piirteitä ja arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija hallitsee järjestelmien käyttöönottoa ja konfigurointia sekä osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen dynaamsien Web-sovelluksen. Lisäksi opiskelija ymmärtää Webin sisältövirtojen idean ja osaa suunnitella ja toteuttaa automatisoituja toiminnallisuuksia datan keräämiseen Webistä ja jalostamiseen julkaistavaksi julkaisujärjestelmissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Asiakas-palvelin -malli, kolmikerrosmalli, Web-sovelluksen arkkitehtuuri  Tiedon varastoinnin menetelmät web-sisällönhallintajärjestelmissä.  HTML, CSS, Javascript 
2. Web-julkaisujärjestelmät. Käsitteet, keskeiset ominaisuudet ja erityispiirteet.  Sivupohjat web-julkaisemisessa. Monikanavajulkaiseminen.   
3. Web-keskeisen sisällön- ja dokumenttienhallinnan perusteet. Sisällön rakenteistaminen ja merkkaustavat. Metatiedon hallinta. Versioinnin ja työnkulun hallinta. Tiedonhaun apuvälineet, käyttöoikeudet, sivupohjamoottorit, syötteen käsittely, istuntojen hallinta ja tietoturva.  Taggaus. Taksonomiat ja folksonomiat. Semanttiset rakenteet sisällönhallinnassa. Työnkulun hallinnan toteuttaminen.    
4. Käytön seurannan ja web-analytiikan perusteet ja periaatteet. Datalähtöinen järjestelmäkehitys.  Lean Startup -periaate. A/B-testaaminen Webissä.   
5. Nykyaikainen web-arkkitehtuuri ja resurssikeskeinen suunnittelu. REST-periaate. Web-järjestelmien hajauttaminen ja integrointi.  Resurssi, representaatio ja yksilöivät tunnisteet; URL, URI, URN ja IRI. Turvallinen ja ei-turvallinen vuorovaikutus. Web-autentikointi- ja -auktorisointi. Kertakirjautumisen periaate.  OAuth 
6. Datalähtöinen julkaisuprosessi. Vuorovaikutteisten dokumenttien toteuttaminen webissä.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson tarkat arvosteluperusteet määräytyvät toteutuskertakohtaisesti asetettujen osasuoritteiden perusteella. Harjoitustyön osuus on merkittävässä osassa Ohjelmallisen sisällönhallinnan suorittamista. Kiitettävän osaamistason saavuttaminen edellyttää paitsi aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, myös harjoitustyön toteuttamista koko laajuudessaan.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto Pakollinen    
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta Pakollinen    
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-32400 Ohjelmallinen sisällönhallinta, 5 op MAT-81000 Ohjelmallinen sisällönhallinta, 7 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019