TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet, 5 op
Basics of Information and Knowledge Management

Lisätiedot

Kurssin tiedottamiseen käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Vastuuhenkilö

Pasi Hellsten

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-11001 2019-01 1 - 2 Pasi Hellsten
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan ja miten tiedosta on tullut tärkeä tuotannontekijä. Kurssin jälkeen hänellä on kokonaiskuva tietojohtamisen keskeisistä käsitteistä ja malleista sekä niiden taustalla vaikuttavista teorioista. Opiskelija osaa tarkastella tietojohtamista sekä liiketoiminnan että tieto- ja viestintäteknologian näkökulmasta ja tiedostaa tietojohtamisen merkityksen organisaatiolle. Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen tekstin lukemista, tuottamista sekä siitä keskustelemista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tiedon tasot ja muodot.  Eri tyyppisen tiedon merkitys liiketoiminnassa   
2. Tietojohtamisen keskeiset mallit.   Tietojohtamisen teorioiden ja käytännön välinen yhteys.   
3. Tietovirrat ja niiden johtaminen. Tietojärjestelmät.  Ymmärrys tietojärjestelmistä toiminnan tukemisessa   
4. Oppiminen ja osaamisen johtamisen perusteet.   Organisaation oppiminen, aineeton pääoma.   
5. Kontekstin ymmärtäminen: yksilö, tiimi, organisaatio, verkosto.  Miten tieto eri kontekstin tasoilla liikkuu, muodostuu ja vaikuttaa   
6. Tietoturvallisuus aspektiin liityvät peruskäsitteet     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet, 5 op TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019