TTA-75061 Yritysverkostot projektiliiketoiminnassa, 5 op
Project Business and Networks

Lisätiedot

Kurssi soveltuu tuotantotalouden opiskelijoiden pää- tai sivuaineopintoihin, sekä muille projektiliiketoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille.
Kurssi perustuu opiskelijakeskeiseen pedagogiikkaan, jossa painottuvat ryhmissä tehtävät harjoitukset, tiedon omatoiminen etsiminen sekä vuorovaikutus. Tämän vuoksi kurssin osallistujamäärä on rajoitettu max. 35 opiskelijaan per toteutuskerta. Kurssilla edellytetään läsnäoloa lähes kaikissa seminaareissa.

Mikäli yli 35 opiskelijaa rekisteröityy kurssille, noudatetaan seuraavaa valintamenettelyä:
* Kaikki tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat pääsevät kurssille (kunhan ilmoittautuminen on tehty määräaikaan mennessä).
* Muissa tapauksissa valinta perustuu ilmoittautumisjärjestykseen (ensimmäisinä ilmoittautuneilla on korkeampi prioriteetti).


Vastuuhenkilö

Miia Martinsuo, Tuomas Ahola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-75061 2019-01 1 - 2 Tuomas Ahola
Kurssin arviointi perustuu itsenäisesti tuotettaviin opintopäiväkirja-otteisiin (2/3 painoarvo) sekä ryhmätöihin (1/3 painoarvo).

Osaamistavoitteet

Kurssi keskittyy projektiyritysten toimintaan osana tilapäisiä (projektikohtaisia) sekä pysyviä (projekteista riippumattomia) yritysverkostoja. Kurssin aikana tarkastellaan yritysverkostojen ominaispiirteitä projektiliiketoiminnassa, miten projektiyritykset verkostoituvat, sekä yritysverkostojen johtamista. Kurssi perustuu lähiopetukseen ja sisältää ryhmätöitä. Näiden syiden vuoksi kurssia ei voi toteuttaa etäopintoina. Osaamistavoitteet ovat seuraavat: 1) Opiskelija tunnistaa keskeiset yritysverkostojen johtamisen tietoalueet ja tietää niiden peruskäsitteet 2) Opiskelija pystyy kriittisesti tarkastelemaan ja vertailemaan vaihtoehtoisia liiketoimintaverkostojen johtamiseen liittyviä ratkaisuja 3) Opiskelija pystyy ratkaisemaan projektiyritysten kohtaamia ongelmia hyödyntäen kurssin sisältöjä 4) Opiskelija kykenee systemaattisesti keräämään ja analysoimaan tietoa erilaisista lähteistä (esim. akateemiset journaaliartikkelit) 5) Opiskelija saavuttaa valmiuksia kirjallisten raporttien (esim. diplomityö, akateeminen konferenssijulkaisu) tuottamista varten

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Liiketoimintasuhteiden erityispiirteet, rakentaminen ja vaikutukset projektiliiketoiminnassa     
2. Projektien hahmottaminen toimijoista ja näiden välisistä liikesuhteista koostuvina verkostoina     
3. Alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien johtaminen     
4. Laajojen projektien hallintorakenteet (governance structures)     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssi perustuu läsnäoloa edellyttäviin vuorovaikutteisiin seminaareihin. Näiden lisäksi opiskelijat parhaaksi katsominaan ajankohtina perehtyvät oppimisaineistoihin, pitävät oppimispäiväkirjaa, sekä suorittavat erilaisia ryhmätöitä. Opettajien valitsemien opiskelumateriaalien lisäksi opiskelijat etsivät omatoimisesti täydentävää tietoa yliopiston tietokannoista. Arvostelu perustuu itsenäisesti suoritettavaan opintopäiväkirjaan sekä opiskelijaryhmissä suoritettaviin ryhmätöihin. Korkean arvosanan saavuttaminen edellyttää läsnäoloa, opiskelumateriaalien jatkuvaa reflektoimista, sekä omien synteesien tuottamista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus           Opettajan valitsemat artikkelit & kirjan kappaleet. Materiaali jaetaan kurssin Moodle sivun kautta   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-71011 Projektinhallinta Pakollinen    
TTA-71017 Project Management Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Suoritettuna joko TTA-71010, TTA-71016 tai toinen vastaavansisältöinen kurssi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-75061 Yritysverkostot projektiliiketoiminnassa, 5 op TTA-75060 Yritysverkostot projektiliiketoiminnassa, 4 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 12.04.2019