TTA-75011 Tuotantostrategia, 5 op
Operations Strategy

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jussi Heikkilä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-75011 2019-01 1 - 2 Jussi Heikkilä
Kirjan lukujen referaatit (30%), yksilöharjoitustyö (20%), ryhmäharjoitustyö (40%), vapaaehtoiset luentopäiväkirjat (10%)

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijalle seuraavat valmiudet: Tuntee valmistavan teollisuuden aseman osana suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää. Tietää strategian ja tuotantostrategian keskeiset käsitteet ja kysymykset eri sidosryhmien ja organisaatiotasojen näkökulmista. Ymmärtää tuotannon strategisen johtamisen keskeiset haasteet ja menetelmät toimialojen epäjatkuvuustilanteissa ja tuotantojärjestelmiin liittyvän epävarmuuden hallinnassa. Osaa tunnistaa ja analysoida yrityksen arvoketjun ja toimittajaverkoston hallintaan liittyviä päätöksentekovaihtoehtoja ja niiden ratkaisuja. Tuntee organisaatiosuunnittelun päätehtävät ja teollisuusyritysten organisaatioiden koordinaatio- ja integraatiotarpeet sekä niihin liittyvät vaihtoehtoiset ratkaisut. Tuntee tuotantostrategiaa koskevat erilaiset näkemykset ja suuntaukset uusimmassa alan tutkimuksessa. Pystyy analysoimaan ja arvioimaan valitsemansa teollisuusyrityksen tuotantostrategiaa ja tuotannon roolia yrityksen kilpailukyvyssä. Osaa tehdä tuloksellista ryhmätyötä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Strategia ja tuotantostrategia     
2. Tuotanto muuttuvassa toimintaympäristössä: epäjatkuvuus ja epävarmuuden operatiivinen hallinta      
3. Resurssit, prosessit ja organisaatio     
4. Tehdäkö itse vai ostaako muilta: toimittajaverkoston kasvava merkitys      
5. Tehtävänjako, koordinaatio ja integraatio, tuotannon sijaintipäätökset ja siirrot     
6. Tuotantostrategiaprosessi ja strategian implementointi, tuotanto yrityksen kilpailukyvyn lähteenä     
7. Vierailuluennot: Suomen teknologiateollisuuden kilpailukyky, yritysten arvonluonti ja tuotantostrategia     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssikirjan luvuista kolme referaattia 30% kurssin maksimipisteistä, arvostelu 0-5; Yksilötyönä tehtävä harjoitustyö 20% kurssin maksimipisteistä, arvostelu 0-5; Ryhmässä tehtävä harjoitustyö 40% kurssin maksimipisteistä, arvostelu 0-5; Vapaaehtoiset vierailuluennoista tehtävät luentopäiväkirjat lisäpisteiden hankkimiseksi, maksimissaan 10% kurssin maksimipisteistä, arvostelu jokainen luentopäiväkirja erikseen hyväksytty/hylätty

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-62037 Strategic Management Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Myös aiempien vuosien opintojaksoTETA-1406 Operations Management soveltuu esitiedoksi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-75011 Tuotantostrategia, 5 op TTA-75010 Tuotantostrategia, 4 op  

Päivittäjä: Heikkilä Jussi, 30.08.2019