TTA-72021 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot, 5 op
Industrial Service Operations and Innovations

Vastuuhenkilö

Miia Martinsuo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-72021 2019-01 1 - 2 Miia Martinsuo
Harjoitustyöt (toimintaympäristön analyysi, uusien palvelumahdollisuuksien tunnistaminen, palvelukonseptin ja sen liiketoimintamalliehdotuksen määrittely) ja tentti

Osaamistavoitteet

Kurssin osaamistavoitteena on opiskelijoiden ymmärrys teollisuuden palveluista, niiden asiakkaista ja toimintaympäristöstä sekä niiden merkityksestä teollisuusyrityksille. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää palveluinnovoinnin ja palveluoperaatioiden johtamisen ja organisoinnin merkityksen sekä palveluinnovoinnin mahdollisuudet teollisessa ympäristössä. Opiskelija ymmärtää erilaisten sidosryhmien aseman osana palvelujen toimitusjärjestelmää. Lisäksi opiskelija osaa analysoida teollisen palvelutoiminnan toimintaympäristöä, tunnistaa asiakastarpeisiin kytkeytyviä innovaatiomahdollisuuksia, konseptoida teollisen palvelun. Kurssin jälkeen opiskelija tietää, miten uusia teollisia palveluita voi kehittää pienryhmän yhteistyönä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teollisuuden palveluliiketoiminnan tausta, palveluiden moninaisuus teollisuuden näkökulmasta.   Eri sidosryhmien merkitys palveluliiketoiminnassa ja palveluinnovaatioissa.    
2. Uuden teollisen palvelun kehitysprosessin vaiheet ja hallinta  Teollisten palvelukehitysprojektien erityispiirteet ja toteutus.    
3. Palveluideoiden tuottaminen  Ideointimenetelmät   
4. Palvelun konseptointi  Konseptiarvioinnin ja -kehityksen menetelmät   
5. Palvelukonseptin esittely ja vakuuttava myyntipuhe  Uusien palvelujen päätöksenteko    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti ja harjoitustyöt.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Teollisen palveluliiketoiminnan perusteet   Martinsuo, Nenonen & Vaittinen       Saatavilla kurssin Moodle-sivulla kurssin käynnistyessä. Lisäksi artikkeleita.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-11011 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Teollisuustalouden perusteet tai vastaavat tiedotVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-72021 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot, 5 op TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot, 4 op  

Päivittäjä: Martinsuo Miia, 08.04.2020