TTA-55050 Markkinoinnin ja asiakastyön johtaminen, 5 op
Marketing Management Practices

Lisätiedot

Opintojakson toteutustavasta (harjoitusryhmät ja -työt) johtuen, toteutuskerran osallistujamäärää saatetaan joutua rajaamaan.

Vastuuhenkilö

Tommi Mahlamäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-55050 2019-01 3 - 4 Tommi Mahlamäki
Pakolliset luennot, harjoitustilaisuudet, harjoitustyöt ja oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa B2B-markkinoinnin johtamisen keskeisimmät osa-alueet ja ymmärtää niihin liittyviä haasteita. Opiskelija tuntee erityyppisiä B2B-markkinoinnissa käytettäviä toimintatapoja, menetelmiä sekä työkaluja, ymmärtää näiden merkityksen yllä mainittuihin haasteisiin vastaamisessa ja osaa soveltaa näitä liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. B2B-markkinoinnin johtamisen erityispiirteet ja haasteet.  Teorian ja käytännön näkökulma B2B-markkinointiin ja sen johtamiseen.  Kurssilla käytettyjen case-asetelmien sisältö. 
2. B2B-markkinoinnin johtamisen soveltaminen käytännössä.  Työkalujen erot ja yhtäläisyydet.  Erilaisten valintojen vaikutus. 
3. Työkalujen perusteiden hallinta.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssilla ei ole tenttiä. Arvosana perustuu kurssin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Ei   
Muu kirjallisuus           Artikkelipaketti   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-52021 B2B-Markkinointi Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-55050 Markkinoinnin ja asiakastyön johtaminen, 5 op TTA-55040 Markkinoinnin johtaminen, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019