TTA-35021 Laskentatoimi johtamisen tukena, 5 op
Advanced Management Accounting

Vastuuhenkilö

Teemu Laine

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-35021 2019-01 4 Tuomas Korhonen
Teemu Laine
Jouni Lyly-Yrjänäinen
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustehtävät. Täsmennetään jakson alkaessa.

Osaamistavoitteet

Kurssin osaamistavoitteet on määritelty arvosanan 3 mukaisesti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1) ymmärtää johdon laskentatoimen prosessina, johon liittyy sekä informaation tuottajan rooli että sen käyttäjän/tilaajan rooli. Erityisesti jälkimmäinen on tyypillisille DI-tehtäville tärkeä rooli. 2) hyödyntää johdon laskentatoimen tutkimuksessa tehtyjä havaintoja laskennan käytännön soveltamisen kehittämiseksi, 3) arvioida todellisten organisaatioiden johdon laskentatoimen tilaa ja kehitystarpeita, 4) analysoida taloudellisten kriteerien ja laskelmien roolia yritysten päätöksenteon prosesseissa myös globaalisti toimivissa yrityksissä, 5) huomioida laskentaan liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset haasteet, 6) analysoida systemaattisesti laskennan tarpeita, haasteita sekä laskennan ja kyseisen toiminnon yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia tyypillisten yrityksen toimintojen näkökulmasta: Tuotekehitys, Myynti ja markkinointi, Hankinta ja toimitusketjun hallinta, Tuotanto, Johtaminen ja strategiatyö, 7) ymmärtää johdon laskentatoimeen liittyvien työnkuvien (erityisesti controller-tehtävät) vaatimukset, 8) kuvata tietojärjestelmien roolin laskentatiedon tuottamisessa ja levittämisessä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laskentatilanteet ja laskennan roolit     
2. Laskennan käytännön soveltaminen erilaisissa laskentatilanteissa: T&K, hankinta, käyttöomaisuuden hallinta, toiminnan kehitys     
3. Laskennan ajattelutapojen ja työkalujen kokonaisvaltainen tarkastelu     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-32010 Johdon laskentatoimi Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-35021 Laskentatoimi johtamisen tukena, 5 op TTA-35020 Laskentatoimi johtamisen tukena, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019