TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus, 5 op
Financial Accounting and Taxation

Lisätiedot

https://panopto.tuni.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dd7eb38c-cc56-41f7-8914-aa6400ba4dad (Hervannan kampuksen laskentatoimen peruskurssien esittely, 7:51 min)

Vastuuhenkilö

Olli Manninen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-35011 2019-01 1 Olli Manninen
Suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen ryhmän työskentelyyn ja hyväksytyt vastaukset oppimistehtäviin sekä se, että oppimista on tapahtunut. Viimeisenä esitetty vaatimus kontroloidaan tarvittaessa ennen suorituksen hyväksymistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson opetustavoitteena on kehittää opiskelijan tilinpäätöksen lukutaitoa ja valmiutta osallistua yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä koskevaan keskusteluun. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: A1) erottaa konserni-, omistusyhteys-, osakkuus- ja yhteisyritykset toisistaan. A2) laskea vähemmistöosuuden A3) tehdä konsernitilinpäätöksen, jossa eliminoidaan sisäiset liiketapahtumat ja sisäinen omistus käyttäen hankintamenomenetelmää B1) laskea yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoitajan maksettavaksi tulevat tuloverot B2) laskea henkilöyhtiön osakkaiden ansio- ja pääomatulo-osuudet B3) laskea osakeyhtiön ja osingonsaajan maksettavaksi tulevat verot B4) tehdä tilinpäätöksen, jossa tilinpäätöksen joustokohtia käyttäen näytetään tulos, joka on edullinen yrittäjän verotuksen kannalta C1) analysoida kahden samalla toimialalla kilpailevan pörssiyrityksen kulurakennetta prosenttilukumuotoisen tilinpäätöksen ja trendianalyysin avulla C2) kirjoitaa edellisen analyysin perusteella raportin, jonka voisi luovuttaa oikeissa töissä esimiehelle ilman pelkoa työpaikan menettämisestä C3) laskea kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuja yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti C4) tehdä kassavirtalaskelman toimintajäämään saakka D1) kerätä alan online-palveluista, kirjoista ja lehtiartikkeleista löytyvää tietoa jostain ulkoisen laskentatoimen ja verotuksen alueella osuvasta aiheesta D2) yhdistellä opittuja käsitteitä ja kerättyä tietoa käsitekarttaan niin, että muodostuva kokonaisuus on järkevä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arvonlisävero.     
2. Konsernit ja konsernitilinpäätös.     
3. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu.     
4. Tilinpäätösanalyysi ja virtalaskelmat. Konkurssin ennustaminen.     
5. Kansainväliset tilinpäätösperiaatteet.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arviointi perustuu viikkotehtäviin ja syventävään tehtävään. Viikkotehtävät liittyvät kunkin viikon luennolla käsiteltyihin asioihin. Näiden oppimistehtävien osuus kokonaispistemäärästä on noin 65 prosenttia (85 pistettä). Syventävässä tehtävässä arvioidaan sitä, miten opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa ja hankkia tarvitsemaansa lisätietoa. Syventävän tehtävän osuus kokonaispistemäärästä on noin 35 prosenttia (45 pistettä).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-31011 Yrityksen talous Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietoina käy myös muulla tavalla hankittu liikekirjanpidon perusteiden osaaminen erityisesti avoimen yliopiston ja ristiinopiskelun kautta kurssille hakeutuvien kohdalla.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus, 5 op TTA-35010 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus, 4 op  

Päivittäjä: Manninen Olli, 12.06.2019