TTA-32010 Johdon laskentatoimi, 5 op
Management Accounting

Lisätiedot

https://panopto.tuni.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dd7eb38c-cc56-41f7-8914-aa6400ba4dad (Hervannan kampuksen laskentatoimen peruskurssien esittely, 7:51 min)

Vastuuhenkilö

Olli Manninen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-32010 2019-01 3 Olli Manninen
Tentti luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden sisällöstä. Kurssivaatimuksiin ei kuulu pakollista läsnäoloa vaativia luentoja tai harjoituksia.Tenttikalenteriin merkityt tentit ovat paperitenttejä. Touko-kesäkuussa 2020 järjestettävä rästitentti on sähköinen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1) arvioida johdon laskentatoimen roolia ja asemaa yritystoiminnassa, 2) tunnistaa monipuolisesti kustannus- ja kannattavuustiedon hyödyntämismahdollisuuksia yritystoiminnassa erityisesti DI:lle tyypillisten tuotekehityksen, teknisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuotannollisten tehtävien näkökulmasta, 3) analysoida strategisen ja operatiivisen johdon laskentatoimen sisältöä ja toiminta-aluetta, 4) rakentaa todellisten yritysympäristöjen piirteitä huomioivia kustannusten kohdistamisketjuja erilaisille laskentakohteille, 5) soveltaa toimintolaskentaa toimintojen, tuotteiden ja asiakkaiden kustannusten selvittämiseksi, 6) tarkastella kriittisesti erilaisten kustannuslaskentamenetelmien soveltamista yritystoiminnassa vastaan tulevissa tilanteissa, 7) perusteet ja periaatteet toimintolaskentaan nojautuvista laskentatoimen erityissovelluksista kuten elinkaarilaskenta ja open-book accounting, 8) ymmärtää mittaamisen mahdollisuudet ja rajoitteet sekä tunnettujen mittaristoviitekehysten toimintaperiaatteet, 9)määritellä suorituksen mittaamiseksi tarkoitettuja mittaristoja (myös ei-rahamääräiset mittarit) prosessien tai organisaatioiden johtamisen tueksi, 10) soveltaa ja analysoida monipuolisesti erilaisia tuottavuusmittareita osana kannattavuuden ohjausta, 11) selittää investointiprojektien kustannusohjauksen pääperiaatteet, 12) ymmärtää tulosyksikköpohjaisen organisaation ohjaamisen logiikka ja tulosyksikön suorituksen mittaamisen mahdollisuudet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotekohtainen ja toimintoperusteinen kustannuslaskenta, tavoitekustannuslaskenta (Target Costing).     
2. Ohjauksen tunnusluvut, tasapainotetut mittaristot, tuottavuuden mittaus.     
3. Investointiprojektien kustannussuunnittelu, investointipäätökset ja -laskelmat, elinjaksokustannukset (Life Cycle Costing).     
4. Konsernin taloudenohjaus, tulosyksikkölaskenta, siirtohinnoittelu, controller toiminnot, strateginen laskentatoimi.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Osaamisen arvioinnissa käytetään tenttiä. Tentin ensimmäisessä osassa on kymmenen monivalintatehtävää. Tehtävät ovat suurimmaksi osaksi helpohkoja laskuja. Toisessa osassa on kolme esseetehtävää.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Laskentatoimi johtamisen tukena   Suomala Petri, Manninen Olli, Lyly-Yrjänäinen Jouni   978-951-37-5731-1       Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-31011 Yrityksen talous Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietoina käy myös muulla tavalla hankittu osaaminen yrityksen talous -opintojakson johdon laskentatoimen osuuden asioista erityisesti avoimen yliopiston tai ristiinopiskelun kautta kurssille hakeutuvien kohdalla.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-32010 Johdon laskentatoimi, 5 op TETA-2200 Sisäinen laskentatoimi, 5 op  

Päivittäjä: Manninen Olli, 12.06.2019