TTA-15061 Yrityksen johtaminen, 5 op
Business Management Cases

Vastuuhenkilö

Teemu Laine

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-15061 2019-01 1 - 2 Teemu Laine
Tommi Mahlamäki
Santeri Repo
Sami Rusthollkarhu
Lauri Vuorinen
Hyväksytysti suoritetut caseharjoitukset ja loppuraportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet on määritelty arvosanan 3 mukaisesti. Opintojakson pääpaino on ongelmaratkaisukyvyn kehittämisessä. Opintojakson käytyään opiskelijan tulee osata 1) arvioida erilaisia johtamisen ongelmia nykyhetken ja tulevaisuuden sekä organisaation kokonaistoiminnan näkökulmasta 2) tuottaa ja vertailla ratkaisuvaihtoehtoja erilaisissa ongelmatilanteissa. Lisäksi opintojakso kehittää opiskelijan kykyä esittää ja perustella omaa näkökulmaansa, työskennellä ryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja yhdistellä jo oppimiaan asioita teollisuustalouden eri osa-alueilta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ongelmanratkaisu  Ongelmanratkaisun erilaiset mallit ja teoriat   
2. Ryhmätyötaidot     
3. Esiintymistaidot     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Suoriutuminen kurssin case-harjoituksista ja kokoavasta raportista. Arviointi painottaa opiskelijan suoritusta case-tilaisuuksissa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste           Yrityksen johtamisen opetusmoniste   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-52021 B2B-Markkinointi Suositeltava   1
TTA-83010 Riskienhallinta Suositeltava   2
TTA-11011 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    
TTA-21011 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen Pakollinen    
TTA-31011 Yrityksen talous Pakollinen    
TTA-32010 Johdon laskentatoimi Pakollinen    
TTA-62011 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen Pakollinen    
TTA-62037 Strategic Management Pakollinen    
TTA-72021 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot Suositeltava    
TTA-72031 Toiminnanohjaus Pakollinen    

1 . TTA-52026 Business Market Management

2 . TTA-82010 Riskienhallinta

Tietoa esitietovaatimuksista
Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijoilla on oltava suoritettuna vähintään kuusi esitietoluettelossa mainituista seitsemästä pakollisesta opintojaksoista (6/7). Muiden kuin tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijoiden esitietojen riittävyys tarkistetaan aina erikseen opintojakson alussa. Lähtökohtaisesti odotetaan vähintään viiden pakollisen esitieto-opintojakson tai muun vastaavan opintosuorituksen suoritusta (5/7). Esitietojen hallinta tarkastetaan esitietotestillä opintojakson alussa.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-15061 Yrityksen johtaminen, 5 op TTA-15060 Yrityksen johtaminen, 6 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019