TTA-11011 Teollisuustalouden perusteet, 5 op
Basics of Industrial Management

Lisätiedot

Opetukseen osallistuminen vapaaehtoista. Kurssisuoritukseen riittää hyväksytty tentti (tai totetuksen välikokeet), johon voi valmistautua ottamalla osaa opetukseen, pienryhmäopetukseen, tekemällä kotitehtäviä, harjoitustyön sekä tvt-tehtäviä tai omaksumalla asiat muutoin (kurssikirjallisuus).

Toteutuskertakohtaiset kurssisivut löytyvät Moodlesta.

Vastuuhenkilö

Santeri Repo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-11011 2019-01 1 - 2 Santeri Repo
Hyväksytysti suoritettu tentti/kurssikuulustelu. Tentti pohjautuu kurssikirjallisuuteen, luentoihin, harjoituksiin sekä tvt-materiaaliin.
TTA-11011 2019-02 3 - 4 Santeri Repo
Hyväksytysti suoritettu tentti/kurssikuulustelu. Tentti pohjautuu kurssikirjallisuuteen, luentoihin, harjoituksiin sekä tvt-materiaaliin.
TTA-11011 2019-03 5 Santeri Repo

Osaamistavoitteet

Kurssi tutustuttaa opiskelijan yritysten rooliin liiketoimintaympäristössä. Opiskelija perehtyy yrityksen teollisen mittakaavan toiminnan perusteisiin liiketaloustieteen ja tekniikan risteyskohdassa teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yritystoiminnan keskeiset käsitteet, osaa hahmottaa yrityksen toiminnan elinkaaren ja siinä vaikuttavia perusilmiöitä sekä tuntee yrityksen suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella yritystoimintaa ja sen erilaisia tapahtumia osana teollista toimintaympäristöä ja osana yhteiskuntaa. Opiskelija tuntee erilaisia tuotteita ja ymmärtää niiden arvontuoton erityispiirteitä; mm. opiskelija osaa: - tunnistaa tavaroiden, projektien ja palveluiden erityispiirteet sekä niiden tuottamiseen liittyvät eroavaisuudet - tunnistaa innovaatio- ja teknologiajohtamisen keskeiset käsitteet - esittää markkinointiparametrien keskeisimmät ominaisuudet - selittää asiakaskeskeisyyden ja segmentoinnin - kuvata yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita - selittää liiketoiminnan taloudelliset toimintaedellytykset Opiskelija tietää yritystalouden perusilmiöt ja osaa ratkaista yrityksen laskentatoimen yksinkertaisia tehtäviä käytännössä; mm. opiskelija osaa: - tunnistaa keskeisiä kustannuskäsitteitä sekä verotuksen pääpiirteissään - listata yrityksen laskentatoimen käyttötarkoitukset talouden ohjauksessa - laskea yksinkertaisia kustannuslaskelmia - laatia yksinkertaisen tuloslaskelman ja taseen sekä analysoida niitä keskeisin tunnusluvuin - suorittaa yksinkertaisia hinnoittelu-, budjetointi-, investointi- ja käyttöpääomalaskelmia osana tavoitteellista liiketoimintaa Opiskelija tuntee organisaatioiden ja työn perusilmiöt sekä niiden vaatimuksia työn tekemiselle ja -johtamiselle, mm. opiskelija osaa: - kuvata, mitä on yrittäjyys ja yrityksen perustamisen vaiheet - tunnistaa ja kuvata liiketoimintamallin ja sen suunnittelun - nimetä yleisimmät yhtiömuodot - tunnistaa organisaatiot ihmisten ja toiminnan järjestelminä - kuvata vaihtoehtoisia organisaatiorakenteita ja nimetä organisaatioiden ydinprosesseja - kuvailla ihmisten johtamisen osatehtävät ja erilaisia näkökulmia johtamiseen - tunnistaa työjärjestelmän osatekijät ja niiden vaikutukset suorituksiin Opiskelija tietää teknologian merkityksen yritystoiminnassa ja sen vaatimuksia johtamiselle, mm. opiskelija osaa: - kuvata teknologisten ja strategisten vaihtoehtojen keskeisimpiä malleja - tunnistaa teknologian ja teknologisen kehityksen vaikutuksia yritystoiminnassa - tietää teknologian myyntiprosessin erityispiirteet ja vaiheet - tunnistaa ja soveltaa strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyviä työkaluja Opiskelija tuntee tuotannollisen toiminnan perusilmiöt ja ¿menetelmiä ja tietää, miksi ja miten yritys kytkeytyy muihin toimijoihin toimitusverkostossa, mm. opiskelija osaa: - esittää tuotannontekijät ja ¿ tavoitteet - nimetä tuotantostrategiset päätökset ja keskeiset tuotantomuodot - kuvata tuotannonsuunnittelun ja -ohjausprosessin - laatia yksinkertaisia tuotannon kapasiteetti- ja kuormitussuunnittelun laskelmia - esittää materiaalin- ja toimitusketjun hallinnan sekä hankintojen tavoitteita ja menetelmiä - käyttää yksinkertaisia materiaalinhallinnan menetelmiä - kuvata palveluprosessien erityispiirteitä - esittää projektien sidosryhmät, tavoitteet ja työn osituksen sekä projektinhallinnan vaiheet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yrityksen talouden ja laskentatoimen perusteet, liiketoiminnan taloudelliset edellytykset. Keskeisimmät laskentamenetelmät ja tunnusluvut.     
2. Liiketoiminnan muut edellytykset, yritystoiminnan lähtökohdat, sidosryhmät.     
3. Strategian, johtamisen, henkilöstön, tuotannon ja markkinoinnin roolit liiketoiminnassa sekä näiden alueiden keskeisimmät teoriat.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti tai välikokeet. Läpipääsy noin 45%, arvosana 3 n. 65% ja arvosana 5 n. 85% kuulustelun maximipisteistä. Lisäpisteitä voi saada osallistumalla kurssin harjoituksiin / tvt-ympäristöstä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa   Martinsuo, Mäkinen, Suomala, Lyly-Yrjänäinen   978-951-37-6826-3     Kirjasta olemassa myös e-versio.   Kyllä   
Luentokalvot             Kyllä   
Muu verkkomateriaali             Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-11011 Teollisuustalouden perusteet, 5 op TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Repo Santeri, 13.03.2020