TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Thesis Seminar in Industrial Engineering and Management

Vastuuhenkilö

Jussi Valta, Tuomas Korhonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-10002 2019-01 1 - 2 Tuomas Korhonen
Jussi Valta
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen kandidaatintyö, osallistuminen seminaarityöskentelyyn, hyväksytysti suoritettu kypsyysnäyte, osallistuminen tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhaun oppimistapahtumiin, puheviestinnän ja neuvottelutaidon harjoitus.
TTA-10002 2019-02 3 - 4 Tuomas Korhonen
Jussi Valta
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen kandidaatintyö, osallistuminen seminaarityöskentelyyn, hyväksytysti suoritettu kypsyysnäyte, osallistuminen tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhaun oppimistapahtumiin, puheviestinnän ja neuvottelutaidon harjoitus.

Osaamistavoitteet

Tuotantotalouden kandidaatintyön tavoitteena on perehdyttää opiskelija sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja tiedonhakuun että tietyn substanssialueen tieteelliseen tietoon. Tämä substanssialue valikoituu kandidaatintyön aiheen mukaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - hakea tietoa tieteellisistä lähteistä kirjallisuustutkimuksen laatimiseksi - laatia tieteellisen tutkielman suomen kielellä - perustella mielipiteensä tieteellisin argumentein - suunnitella ajankäyttönsä projektin aikataulun mukaisesti - viestiä tieteellistä tutkimusprosessia suullisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. - substanssitietämys kandidaatintyön aihealueelta - kirjallisuustutkimuksen tiedonhakutekniikka - tieteellisen tutkielman rakenne - tieteellisen kirjoittamisen kieliasu* - lähdeviittaustekniikka - lähteiden kriittinen käyttö - päätelmien esittäminen - projektiaikataulun hallinta - puheviestintä ja neuvottelutaito (* Kandiseminaariin on integroitu tieteellisen kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa - tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista - käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään - muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella - laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista.)   - kirjallisuustutkimuksen prosessi ja vaiheet - julkaistujen lähdeaineistojen arviointi - seminaarityöskentelyn roolien hallinta - kriittinen, argumentoiva keskustelu  - eri tieteenalojen käytänteiden erot - tuotantotalouden suhde muihin tieteisiin 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kandidaatintutkielma, hyväksytty kypsyysnäyte (suomeksi/ruotsiksi koulusivistyskielen mukaan) ja osallistuminen seminaaritilaisuuksissa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietoina edellytetään, että opiskelija on suorittanut yli puolet kandivaiheen opinnoista. Lisätietoja opintosuunnittelijalta.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Korhonen Tuomas, 17.04.2019