DEE-33010 Sähkökoneet, 5 op
Electrical Machines

Vastuuhenkilö

Juhani Bastman

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-33010 2019-01 2 Juhani Bastman

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yleisempien pyörivien sähkökoneiden toiminnan perusteet ja luetella erityyppisten koneiden käyttökohteet ja ominaisuudet. Käämitysten osalta opiskelija osaa nimetä peruskäämitysratkaisut ja laskea käämityskertoimen arvon. Opiskelija osaa laskea oikosulkukoneen pyörimisnopeuden ja jättämän. Hän osaa kuvata pyörivän magneettikentän syntymisen koneen ilmaväliin sekä selittää, mistä sähköinen momentti moottorille syntyy ja miksi generaattoreiden staattorikäämeihin indusoituu jännite. Lisäksi opiskelija osaa muodostaa koneille jatkuvan tilan sijaiskytkennän ja selostaa mistä erityyppiset häviöt johtuvat. Tahtikoneen osalta opiskelija osaa analysoida jäykkään verkkoon liitetyn tahtikoneen tehonsäädön ja magnetoinnin muutoksen vaikutuksia tahtikoneen pätö- ja loistehoon. Opiskelija osaa johtaa jäykkään verkkoon liitetyn tahtikoneen tehokulmayhtälön. Osaa soveltaa tasasähkökoneen lähdejännitteen ja momentin lausekkeita erityyppisten tasasähkökoneiden toiminnan tarkasteluissa. Erikoisrakenteisten tahtikoneiden osalta opiskelija osaa selittää kestomagneetti-, reluktanssi- ja askelmoottoreiden toimintaperiaatteen ja käyttökohteita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Pyörivien sähkökoneiden toimintaperiaatteet, rakenteet ja pysyvän tilan sijaiskytkentä. Sähkökoneiden käyttökohteet     
2. Sähkökoneiden käämitykset, erityisesti vaihtovirtakäämitykset, niiden rakenne ja ominaisuuudet.   Monimutkaisempien käämitysten perusratkaisut   
3. Epätahtikoneiden rakenne ja toiminta. Pysyvän tilan sijaiskytkentä.  Generaattorina toimiminen.   
4. Tahtikoneiden rakenne ja toiminta. Tahtikone sähköverkon kannalta. Pysyvän tilan sijaiskytkentä avo- ja umpinapakoneille.  Magnetoinnin merkitys, magnetointilaitteistot. Avonapakoneen pysyvän tilan sijaiskytkennän johtaminen.   
5. Tasavirtakoneiden rakenne ja toiminta.      
6. Erikoisemmat sähkökoneet. Kestomagneetti-, reluktanssi- ja askelmoottorit     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti. Arvosanan 3 saa osoittamalla hyvää taitoa ydinainekseen liittyvissä tehtävissä. Arvosanan 4 tai 5 saavuttaminen vaatii osaamista perustasoa soveltavammissa tehtävissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Juhani Bastman         Kyllä   
Opintomoniste   Sähkökoneet   Juhani Bastman         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
DEE-11011 Sähköenergiajärjestelmät Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-33010 Sähkökoneet, 5 op DEE-33970 Sähkökoneet, 6 op  
DEE-33010 Sähkökoneet, 5 op TEL-1330 Sähkökoneet, 6 op  

Päivittäjä: Bastman Juhani, 17.10.2019