ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar in Automation Engineering

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen niille, jotka tekevät kandidaatintyönsä automaatiotekniikan pääaineesta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Veli-Pekka Pyrhönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-2711 2019-01 1 - 2 Veli-Pekka Pyrhönen
Kaksi kandidaatintyöhön liittyvää seminaariesitelmää ja yhden opponointi. Hyväksytysti suoritettu tieteellisen kirjoittamisen kurssi (sis. lähitapaamiset, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte). Tiedonhankinnan koulutus (sis. luento, tiedonhankintasuunnitelma ja harjoitus).
ASE-2711 2019-02 2 - 3 Veli-Pekka Pyrhönen
Kaksi kandidaatintyöhön liittyvää seminaariesitelmää ja yhden opponointi. Hyväksytysti suoritettu tieteellisen kirjoittamisen kurssi (sis. lähitapaamiset, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte). Tiedonhankinnan koulutus (sis. luento, tiedonhankintasuunnitelma ja harjoitus).
ASE-2711 2019-03 3 - 4 Veli-Pekka Pyrhönen
Matti Vilkko
Kaksi kandidaatintyöhön liittyvää seminaariesitelmää ja yhden opponointi. Hyväksytysti suoritettu tieteellisen kirjoittamisen kurssi (sis. lähitapaamiset, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte). Tiedonhankinnan koulutus (sis. luento, tiedonhankintasuunnitelma ja harjoitus).
ASE-2711 2019-04 4 - 5 Veli-Pekka Pyrhönen
Matti Vilkko
Kaksi kandidaatintyöhön liittyvää seminaariesitelmää ja yhden opponointi. Hyväksytysti suoritettu tieteellisen kirjoittamisen kurssi (sis. lähitapaamiset, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte). Tiedonhankinnan koulutus (sis. luento, tiedonhankintasuunnitelma ja harjoitus).

Osaamistavoitteet

Kandidaatintyöseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa esittää oman työnsä tuloksia suullisesti ja kirjallisesti, analysoida toisen samassa vaiheessa olevan opiskelijan työtä sekä antaa tälle palautetta. Opiskelija osaa hakea luotettavaa tietoa tutkimustyötä varten ja analysoida löytämäänsä tietoa. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen. Kandiseminaariin on integroitu tieteellisen kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa ¿ tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista ¿ käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään ¿ argumentoida uskottavasti ja vakuuttavasti ¿ muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella ¿ laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Oman opinnäytetyön eri vaiheiden esittely muille.  Rakentavan palautteen antaminen (= opponointi) toisen opiskelijan työstä.   
2. Tieteellisen kirjoittamisen kurssi.     
3. Tiedonhankinnan koulutus.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kandidaatintyöhön liittyvien seminaariesitelmien ja opponoinnin hyväksytty suorittaminen.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op ASE-2710 Systeemitekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op  
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op IHA-1850 Hydrauliikan ja automatiikan kandidaatintyöseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019