ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op
Systems and Control

Lisätiedot

Vastaava kv-opintojakso on kevään ASE-2117. Sitä suositellaan vaihtoon lähteville.

Vastuuhenkilö

Terho Jussila

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-2110 2019-01 3 - 4 Terho Jussila
Veli-Pekka Pyrhönen
Tentti.

Tietokoneharjoitukset ja laskuharjoitukset/kotilaskut.

Osaamistavoitteet

Opintojakso tutustuttaa systeemien hallinnan kokonaisuuteen ja käsitteistöön sekä opettaa deterministisen lineaarisen aikainvariantin diskreettiaikaisen järjestelmän analysoinnin ja säädön menetelmiä. Osaa (arvosana 3/5): 1. Tunnistaa systeemien hallinnan peruskäsitteet ja elementit, ja määritellä opintojaksolla esitellyt menetelmät suhteessa näihin. 2. Mallintaa mallikonversiointien avulla 3. Analysoida lineaarisen systeemin stabiiliuden, ohjattavuuden ja tarkkailtavuuden 4. Suunnitella takaisinkytketyn tilasäädön. 5. Kaksi seuraavista: (a) suunnitella yksinkertaisen malliprediktiivisen säätimen, (b) suunnitella Smith-prediktorin, (c) suunnitella PID-säätimen neliöllisen kriteerin minimoinnilla, (d) arvioida satunnaista säätötulosta tilastollisesti. 6. Soveltaa z-muunnosta, z-siirtofunktiota ja tilaesitystä edellä mainituissa tehtävissä. Arvosana (1/5): vähintään kolme oppimistavoitteista täyttyy.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Systeemin käsite ja systeemin hallinnan elementit. Lineaarinen aikainvariantti. Diskreettiaikaisen ilmiön ei-kokeellinen mallintaminen. Näytteenottoteoreema.   Epälineaarisen mallintamisen ja säädön alkeet.   
2. Alkeislohkokaavio. z-muunnos, z-siirtofunktio, operaattorisiirtofunktiot. Tilaesitys.      
3. Stabiilius, ohjattavuus, tarkkailtavuus, taajuusvaste. Diskreetin ajan ja jatkuvan ajan mallien välinen yhteys ja diskreetin ajan malleihin liittyvät rajoitukset.   Stabiiliustestit Schur-Cohn ja Jury.   
4. Takaisinkytketyn säädön suunnittelu. Juuriura.      
5. Tilatakaisinkytkentöjen, tilaestimaattorien ja estimaattoripohjaisten säätimien suunnittelu. Stabiiliuden pelivarat ja suorituskyvyn herkkyys.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Riittävä työmäärä riittävän aikaisin sis. valmistautuminen oppimistapahtumiin ohjeiden mukaan, pakollisten matematiikan opintojaksojen opettaman taustamatematiikan kertaaminen omalla ajalla ja yhteisissä kertauksissa, riittävä aktiivinen läsnäolo oppimitapahtumissa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   
Opintomoniste   Pruju           Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1131 Automaatio Pakollinen   1
ASE-1252 Järjestelmien ohjaus Pakollinen   1

1 .

Tietoa esitietovaatimuksista
Myös mikä tahansa muu säätötekniikan yliopistotasoinen perusopintojakso kelpaa esitiedoksi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op ACI-20020 Digitaalinen säätö, 5 op  
ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op  
ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op ASE-2116 Systems and Control, 5 op  

Päivittäjä: Jussila Terho, 16.10.2019