DEE-23020 Sähköturvallisuus ja -asennukset, 5 op
Electrical Safety Regulations and Installations

Vastuuhenkilö

Kari Lahti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-23020 2019-01 1 - 2 Kari Lahti
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähköalaa säätelevät lait ja asetukset. Hän tuntee sähköalalla vaadittavat pätevyysvaatimukset ja erityyppisille sähkölaitteistoille vaadittavat tarkastukset. Hän osaa selittää, miten sähkövirta vaikuttaa ihmiseen. Hän tuntee sähköverkkojen eri suojaukset (vika-, oikosulku-, ylikuormitus- ja ylijännitesuojaus) ja niiden merkitykset. Hän osaa kertoa tärkeimpien sähköverkon suojalaitteiden toimintaperiaatteet ja osaa mitoittaa ja suunnitella yksinkertaiseen sähköasennuskohteeseen vaadittavat suojaukset ja komponentit. Hän tuntee sähkötyöturvallisuuteen liittyvät käsitteet ja organisaation sekä osaa selittää, miten erilaisissa sähkötöissä toimitaan turvallisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähköturvallisuussäädökset, sähkötöihin liittyvät pätevyysvaatimukset, sähkötyöturvallisuus, sähkövirran vaikutukset ihmiseen.     
2. Sähkönjakelujärjestelmät ja niiden suojausmenetelmät ja suojalaitteet, suojausten suunnittelu     
3. Suojaus sähköiskulta, ylivirtasuojaus, ylijännitesuojaus, maadoittaminen ja potentiaalintasaus, erikoistilojen määräykset, asennusten tarkastukset.     
4. Sähkösuunnittelun ja -asennusten eri osa-alueet      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti ja harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   D1 2017, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista   Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry   978-952-231-237-2     soveltuvin osin   Kyllä   
Luentokalvot   Sähköturvallisuus ja -asennukset   Kari Lahti         Kyllä   
Muu kirjallisuus   SFS6000, Pienjännitesähköasennukset -standardisarja   Suomen standardisoimisliitto SFS       soveltuvin osin   Ei   
Muu verkkomateriaali   Sähköturvallisuussäädökset           Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-23020 Sähköturvallisuus ja -asennukset, 5 op SVT-3321 Sähköturvallisuus ja -asennukset, 5 op  
DEE-23020 Sähköturvallisuus ja -asennukset, 5 op SVT-3320 Sähköturvallisuus ja -asennukset, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019