DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar on Electrical Energy Engineering

Lisätiedot

Kandidaattiseminaari on pakollinen sähkövoimatekniikasta, tehoelektroniikasta, teknistieteellisestä mallintamisesta, vaihtoehtoisista sähköenergiateknologioista tai uusiutuvista sähköenergiateknologioista kandidaatintyön tekevälle. Kandidaattiseminaareja järjestetään kahdesti vuodessa, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Kandidaattiseminaari on mahdollista suorittaa myös kesän aikana (sovittava erikseen). Kandidaattiseminaari toteutetaan Moodle-oppimisalustalla (DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari). Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Kirsi Nousiainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-13090 2019-01 1 - 2 Esa Hakala
Jenni Hakanen
Mervi Miettinen
Kirsi Nousiainen
Suvi Pellinen
Hyväksytysti suoritetut Moodle-tehtävät, hyväksytty osallistuminen seminaareihin ja hyväksytysti kirjoitettu kandidaatintyö. Osallistuminen kirjaston tarjoamaan tiedonhaun opetukseen. Hyväksytysti suoritetut kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.
DEE-13090 2019-02 3 - 4 Esa Hakala
Jenni Hakanen
Mervi Miettinen
Kirsi Nousiainen
Suvi Pellinen
Hyväksytysti suoritetut Moodle-tehtävät, hyväksytty osallistuminen seminaareihin ja hyväksytysti kirjoitettu kandidaatintyö. Osallistuminen kirjaston tarjoamaan tiedonhaun opetukseen. Hyväksytysti suoritetut kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana opinnäytettä. Opiskelija osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa suppeahkon dokumentin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet seuraavan opinnäytteen kirjoittamista varten. Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida oman työnsä edistymisen sekä kommentoida rakentavasti muiden opiskelijoiden tuotoksia. Hän osaa myös käsitellä ja ottaa huomioon saamaansa palautteen. Opiskelija osaa valmistella esitysmateriaalin suulliseen esitykseen ja pitää suullisen esityksen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Projektiluonteisen työn suunnittelu ja aikataulutus.      
2. Tiedon haku, jäsentely ja analysointi.     
3. Opinnäytetyön kirjoittaminen.      
4. Opinnäytetyön lukeminen ja arviointi. Palautteen antaminen ja palautteen ottaminen huomioon omassa työssä.     
5. Suullisen esityksen materiaalin valmistelu ja suullisen esityksen pitäminen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Moodle-tehtävät, kandidaatin työ ja siitä kirjoitettu dokumentti sekä seminaariesitys.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Kandidaattityön voi aloittaa, kun on suorittanut vähintään 85 op koulutusohjelman perusopintoja ja 15 op niistä aineopinnoista, joista kandidaatintyön tekee.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari, 0 op SET-1390 Sähköenergiatekniikan kandidaattiseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019