TLO-25032 Joukkoliikenne ja liikenteen palvelut, 5 op
Public Transport and Transport Services

Lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista päätösseminaariin.

Vastuuhenkilö

Johanna Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-25032 2019-01 3 - 4 Johanna Mäkinen
Hyväksytysti suoritetut kaksi harjoitustyötä. Opintojaksosuoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmätyöhön, jossa laaditaan harjoitustyö sekä opintojakson oppimistapahtumiin ja päätösseminaariin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa kuvata joukkoliikenteen toimintaympäristön ja kysyntätekijät - osaa kuvata joukkoliikenteen edistämisen, käyttäjälähtöisen suunnittelun, palvelumuotoilun ja tarjonnan suunnittelun periaatteet ja keskeiset prosessit - osaa kuvata henkilöliikenteen palvelutarjonnan ja eri joukkoliikennemuotojen ominaisuudet - osaa vertailla erilaisten henkilöliikennepalveluiden kustannuksia ja palvelutasoa erilaisissa ympäristöissä - osaa soveltaa em. osaamista joukkoliikennejärjestelmän kehittämisessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Joukkoliikenteen ja henkilöliikenteen palveluiden toimintaympäristö, kysyntä ja tarjonta     
2. Joukkoliikenteen talous, liikennöinnin talous ja liiketaloudelliset perusteet     
3. Joukkoliikenteen edistämistavoitteet, -strategiat ja -keinot      
4. Joukkoliikenteen kysyntätekijät ja kysynnän arviointi, joukkoliikennetutkimukset ja joukkoliikenteen mallintaminen      
5. Joukkoliikenteen palvelutason osatekijät ja palvelutasotavoitteet      
6. Joukkoliikenteen linjastosuunnittelun periaatteet     
7. Joukkoliikenteen linjastosuunnittelu VISUM-ohjelmistolla     
8. Joukkoliikenteen operatiivisen suunnittelun osatekijät ja periaatteet, joukkoliikenteen aikataulujen, kalustokierron ja työvuorojen suunnittelu.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää opintojakson osaamistavoitteiden ja ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-25032 Joukkoliikenne ja liikenteen palvelut, 5 op TLO-25031 Joukkoliikennejärjestelmät, 5 op  

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 20.03.2019