TLO-25022 Kaupunkiliikenteen suunnittelu, 5 op
Urban Transport Planning

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään ryhmätyönä yleissuunnitelma Tampereen kaupungin osoittamaan kohteeseen. Kaupunki käyttää opiskelijoiden töitä vähintään virikkeenä omissa suunnittelutyössään. Tampereen kaupungin liikennesuunnittelijoita osallistuu ryhmätöiden ohjaukseen. Läsnäoloa edellytetään päätösseminaarissa.

Vastuuhenkilö

Roni Utriainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-25022 2019-01 1 - 2 Roni Utriainen
Osasuoritusten hyväksytty suoritus. Aktiivinen osallistuminen ryhmätyönä laadittavan yleissuunnitelman laatimiseen. Läsnäoloa edellytään vähintään puolella oppimistapahtumista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tunnistaa liikennejärjestelmän ja erityisesti kaupunkiliikenteen suunnittelun ja kehittämisen keskeiset periaatteet, tavoitteet, toimenpiteet, strategiat ja toimijat - tunnistaa liikenneinfrastruktuurihankkeiden suunnittelun vaiheet ja infrastruktuuri-investointien arvioinnin periaatteet ja osaa esittää taloudellisia perusteita liikennejärjestelmää koskevien päätösten valmistelussa - tunnistaa yleissuunnitteluprosessin vaiheet ja osaa soveltaa eri vaiheisiin liittyviä suunnittelukäytäntöjä - osaa soveltaa kaupunkiliikenteen ongelma-analyysia kehittämistoimenpiteiden tunnistamisessa ja osaa arvioida ja vertailla erilaisia kehittämisvaihtoehtoja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Liikennejärjestelmän suunnittelu ja kaupunkiliikenteen suunnittelu. Liikennejärjestelmän suunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteys.     
2. Hankesuunnittelu- ja hankearviointiprosessi, infrastruktuuri-investointien kannattavuuden, hyötyjen ja kustannusten arviointi      
3. Yleissuunnitteluprosessi ja sen periaatteet     
4. Eri kulkutapojen ja tavarakuljetusten tarpeet ja priorisointi kaupunkiympäristössä     
5. Jalankulkua, pyöräilyä, joukkoliikennettä, tavaraliikennettä, henkilöautoilua ja muuta liikennettä sekä erilaisia matka- ja kuljetusketjuja palvelevien väylien, tilojen ja ratkaisujen suunnittelu      
6. Kaupunkiliikenteen kehittämisen toimenpidevaihtoehtojen laatiminen ja vertailu     
7. Vaikutusten arviointi ja päätöksenteko liikennehankkeissa ja kaupunkiliikenteen kehittämisessä     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy opintojakson osasuoritusten perusteella. Kukin osasuoritus tulee suorittaa hyväksytysti. Osasuoritukset mittaavat kykyä soveltaa opintojakson ydinsisältöjä. Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää opintojakson osaamistavoitteiden ja ydinsisällön hyvää hallintaa. Ryhmätyönä laadittava liikenteen yleissuunnitelma arvioidaan suunnitelman sisällön, ryhmätyön etenemisen, suunnitelmaselostuksen (raportoinnin) sekä välinäyttö- ja päätösseminaariesitysten perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-22001 Liikennejärjestelmän analyysi Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-25022 Kaupunkiliikenteen suunnittelu, 5 op TLO-25021 Kaupunkiliikenteen suunnittelu, 6 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019