TLO-22100 Kestävä ja turvallinen liikennejärjestelmä, 5 op
Sustainable and Safe Transport System

Vastuuhenkilö

Heikki Liimatainen, Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-22100 2019-01 1 - 2 Heikki Liimatainen
Markus Pöllänen
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja EXAM-tentit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa kuvata liikenteen kestävyys- ja turvallisuusongelmat, liikenteen ja logistiikan keskeisimmät ympäristövaikutukset sekä näiden syntymekanismit, keskeiset taustatekijät ja vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnalle - osaa kuvata kestävän ja turvallisen liikennejärjestelmän tavoitteet, keskeiset toimijat ja toimijoiden vaikutusmahdollisuudet, toimenpiteet ja strategiat sekä näiden väliset mahdolliset synergiat ja konfliktit - osaa kuvata kestävyysvaatimuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden merkityksen ja vaikutukset liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kehittämiselle ja osana maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen (MALPE) kehittämistä - osaa arvioida liikennejärjestelmän kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä näiden vaikutuksia ja keskinäisiä vuorovaikutuksia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kestävän liikennejärjestelmän näkökulmat: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys     
2. Liikenteen ja logistiikan, eri liikennemuotojen, kulkutapojen ja kuljetusmuotojen ympäristövaikutukset, energiankulutus ja turvallisuus sekä näiden mittaaminen, tunnusluvut ja tilastointi     
3. Liikenteen ympäristövaikutuksia, energiankulutusta ja turvallisuutta sääntelevät keskeiset sopimukset, lait, asetukset ja normit     
4. Liikenteessä hyödynnettävät energianlähteet, näiden ominaisuudet, edut ja haitat     
5. Kiertotalous ja elinkaarianalyysi liikennejärjestelmässä      
6. Liikenteen turvallisuuden teoriat ja systeemikuvaukset     
7. Liikennekäyttäytyminen, -psykologia ja liikenneturvallisuus. Liikennekäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Kestävän liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus.     
8. Liikenteen synnyttämien ulkoisvaikutusten (ympäristövaikutukset, onnettomuudet) arvottaminen. Päästö- ja onnettomuuskustannusten hyödyntäminen päätöksenteossa.     
9. Kestävään ja turvalliseen liikennejärjestelmään liittyvät haasteet, toimijat ja näiden näkökulmat ja vaikutusmahdollisuudet, tavoitteet, suunnitelmat, ohjelmat, strategiat ja visiot     
10. Kestävään ja turvalliseen liikennejärjestelmään tähtäävät toimenpiteet ja vaikutuskeinot sekä näiden vaikutukset, vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi, toimenpiteiden yhteisvaikutukset (synergiat, konfliktit) ja vaikutusten ulosmittaaminen (rebound-ilmiö ja riskikompensaatioteoria)     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy opintojakson aikana tehtävien osasuoritusten perusteella. Kukin osasuoritus tulee suorittaa hyväksytysti. Osasuoritukset mittaavat osaamistavoitteiden saavuttamista ja kykyä soveltaa opintojakson ydinsisältöjä. Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää opintojakson osaamistavoitteiden täyttämistä ja ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019