TLO-22001 Liikennejärjestelmän analyysi, 5 op
Transport System Analysis

Vastuuhenkilö

Riku Viri, Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-22001 2019-01 3 - 4 Anjariitta Korpela
Markus Pöllänen
Riku Viri
Osasuoritusten hyväksytty suoritus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa hankkia, käsitellä, arvioida, analysoida ja käyttää liikennejärjestelmään liittyvää tietoa kriittisesti - tunnistaa, mistä elementeistä kansainvälinen, valtakunnallinen ja alueellinen liikennejärjestelmä sekä kaupunkiliikenne muodostuvat ja mitkä tekijät vaikuttavat kaupunkiseudun liikennejärjestelmään - osaa kuvata liikennepolitiikan tavoitealueet ja Euroopan unionin ja Suomen liikennepolitiikan keskeisimmät tavoitteet ja päätökset sekä toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään - osaa esittää kansantaloudellisia ja liiketaloudellisia perusteita liikennejärjestelmää koskevien päätösten valmistelussa - osaa analysoida liikennejärjestelmän toimintaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. - Liikkumis- ja kuljetustarpeisiin vaikuttavat tekijät, liikkumis- ja kuljetustarpeiden ja maankäytön yhteydet, liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteydet. - Henkilö- ja tavaraliikenteen, liikennejärjestelmän ja liikenteen markkinoiden merkitys yhteiskunnassa, kansantaloudessa, julkisessa taloudessa ja yritystaloudessa. - Eri kulkutapojen ja kuljetusmuotojen merkitys ja rooli osana kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista liikenne- ja kuljetusjärjestelmää.      
2. - Liikenteen markkinat ja osamarkkinat; liikennealan yritystalous. - Liikenne- ja väyläpalveluiden hinnoittelu ja kustannusvastaavuus. - Liikennepolitiikan tavoitealueet ja keskeiset tavoitteet ja päätökset Euroopan unionissa ja Suomessa, jotka vaikuttavat liikennejärjestelmän kehittämiseen, sekä toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään - Liikennejärjestelmään liittyvässä päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa käytettävät kansantaloudelliset ja liiketaloudelliset perusteet     
3. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän suunnitteluperiaatteet     
4. Liikennejärjestelmän analysointi     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy opintojakson aikana tehtävien osasuoritusten perusteella. Kukin osasuoritus tulee suorittaa hyväksytysti. Osasuoritukset mittaavat opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää osaamistavoitteiden täyttämistä ja ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-22001 Liikennejärjestelmän analyysi, 5 op TLO-22000 Liikennejärjestelmän analyysi, 4 op  

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 22.04.2020