RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet, 5 op
Introduction to Surveying and Building Information Modeling

Vastuuhenkilö

Toni Teittinen, Hannu Kupila

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-41200 2019-01 3 - 4 Hannu Kupila
Toni Teittinen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti luennoista, jaetusta opetusmateriaalista sekä kurssikirjallisuudesta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskäsityksen maan- ja rakennusmittaustekniikan koko tehtäväkentästä. Hän oppii tuntemaan kartat, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät sekä suoriutuu yksinkertaisimmista geodesian laskuista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimpien mittausvälineiden toimintaperiaatteet ja osaa tehdä yksinkertaisia mittauksia. Mittausten painopistealueena ovat vaaitustyöt sekä säteettäiset mittaukset takymetrin avulla. Opiskelijalla on kokonaiskäsitys tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamista suunnittelumenetelmistä rakennusalalla, hän osaa selittää rakennusten tietomallien teoreettiset perusominaisuudet ja mahdollisuudet, tietomalleihin perustuvan tiedonsiirron periaatteet sekä tunnistaa tietomallien käytön hyödyt ja haasteet rakennusteollisuuden prosesseissa. Opintojaksolla rakennusten tietomallintaminen sidotaan rakennushankkeen vaiheisiin sekä arvoverkkoihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mittausteknillisen laskennan perusteet: projektiot, koordinaatistot ja korkeusjärjestelmät sekä koordinaattien ja korkeuden laskenta.     
2. Geodeettiset mittauslaitteet ja niiden luokittelu sekä vaihtoehtoiset toimintaperiaatteet: vaaituskojeet, teodoliitti ja takymetrit  Mittauslaitteiden käyttö yksinkertaisissa mittauksissa  Mittalaitteiden kalibrointi ja kojevirheet. 
3. Maastomalli     
4. Tietomallien teoreettisten perusominaisuuksien ja tietomallipohjaisen tiedonsiirron tuntemus.  Tietomallipohjaisten suunnittelu- ja analyysimenetelmien sekä tietomallien hyödyntämistä tukevien suunnittelu- ja tiedonhallintaprosessien tuntemus.  Koko rakennusalan kattavien prosessien, suunnittelun prosessien, kiinnteistönhallinan prosessien ja rakentamisen arvoverkon tuntemus digitaalisessa ympäristössä. 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Maasto- ja rakennusmittausten perusteet.   Salmenperä, H   952-15-1291-1     TTY. Tampere 2004   Ei   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019