RAK-33730 Kuntotutkimukset, 2 op
Condition Investigation of Structures

Lisätiedot

Oppi- ja tenttimateriaalina myös luennoilla jaettu aineisto. Luennoidaan joka toinen vuosi. Ei luennoida 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33730 2019-02 5 Matti Pentti
Perehtyminen jaettuun aineistoon ja tentti.
RAK-33730 2019-01 - Matti Pentti
Tentti luentojen sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: - kuvailla vanhan rakenteen kunnon ja korjaustarpeen systemaattisen selvittämisen tavoitteet ja periaatteet - esittää kuntotutkimuksen sisällön suunnittelun, tietolähteet, keskeiset tutkimusmenetelmät ja tulosten käsittelyn periaatteet sekä johtopäätösten teon betonirakenteissa, rapatuissa julkisivuissa sekä kosteusvauriotapauksissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kuntotutkimuksen yleiset tavoitteet ja periaatteet. Tutkimuksen sisällön suunnittelu ja vaiheet.  Kuntotutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Raportointi.   
2. Betonirakenteiden kuntotutkimuksen sisältö ja menetelmät. Tulosten analyysi ja korjaustavan valinta.  Mittaus- ja havainnointitapojen tarkempi esittely.  Esimerkkejä. 
3. Muurattujen ja rapattujen ulkoseinien kuntotutkimuksen periaatteet ja menetelmät. Korjaustavan valinta.  Mittaus- ja havainnointitapojen tarkempi esittely.  Esimerkkejä. 
4. Kosteusteknisen kuntotutkimuksen periaatteet ja menetelmät.  Sisäilmahaittojen selvittämisen periaatteet.  Esimerkkejä. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentillä mitataan opiskelijan tietämystä kuntotutkimuksen sisällön suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten analyysistä betoni- ja muuratuissa rakenteissa sekä kosteusvaurioituneissa rakennuksissa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Betonijulkisivun kuntotutkimus 2013, by 42   Suomen betoniyhdistys   ISBN:978-952-67169-8-5       Ei   
Opintomoniste   Kuntotutkimukset   Matti Pentti         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33730 Kuntotutkimukset, 2 op RTEK-3750 Kuntotutkimukset, 2 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 04.04.2019