RAK-33521 Rakennusten energiatehokkuus, 5 op
Energy Efficiency of Buildings

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi. Opintojakso toteutetaan lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Anssi Laukkarinen, Juha Vinha

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33521 2019-01 3 - 4 Anssi Laukkarinen
Juha Vinha
Viikkotehtäviä, harjoitustyöt ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee rakennusten energiankulutukseen ja -tehokkuuteen liittyvät osatekijät ja pystyy arvioimaan niiden keskinäisiä riippuvuuksia - tuntee rakennusten energiatehokkuuden eri mittarit ja ymmärtää niiden erityispiirteet - osaa laskea kesäajan huonelämpötilan sekä rakennuksen tehontarpeen ja energiankulutuksen dynaamisella simulointiohjelmalla - pystyy tekemään vertailulaskelmia eri vaihtoehtojen taloudellisesta kannattavuudesta

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen tausta ja tavoitteet. Energiatehokkuuden eri mittarit. Energiatehokkuuden parantamisen kytkeytyminen eri suunnittelualoihin.     
2. Lämmön- ja aineensiirto rakennuksen energiankulutuksen, jäähdytystarpeen ja tehonkäytön näkökulmasta. Rakennuksen ostoenergiankulutuksen ja E-luvun laskenta. Eri ratkaisujen taloudellisuuden vertaileminen.  Lämmönläpäisykertoimien numeerinen laskenta   
3. Rakenneteknisten tekijöiden vaikutus rakennusten energiankulutukseen ja tehontarpeeseen. Rakenneosien lämmönläpäisykertoimet ja lämpökapasiteetti. Vaipan ilmatiiviys. Energiatehokkaat ikkunat ja ovet.      
4. Taloteknisten järjestelmien vaikutus rakennuksen energiankulutukseen ja tehontarpeeseen LVI-järjestelmät. Valo ja valaistus. Rakennusautomaatiojärjestelmät.   Valaistussimuloinnit   
5. Arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutus rakennusten energiankulutukseen.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32501 Rakennusfysiikan perusteet Suositeltava    
RAK-52410 Talotekniikan perusteet Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssi on tarkoitettu DI-vaiheen kurssiksi, jossa osallistujilla olisi jo perustiedot rakennusfysiikasta ja talotekniikasta.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33521 Rakennusten energiatehokkuus, 5 op RAK-33520 Rakennusten energiatehokkuus, 4-6 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019