RAK-33501 Rakennusfysiikka, 7 op
Building Physics

Lisätiedot

Rakennusfysiikan perusteet (RAK-32501) ja Rakennusfysiikka (RAK-33501) -opintojaksojen suorittaminen vastaa rakennusfysikaalisesti poikkeuksellisen vaativien rakenteiden suunnittelijalta edellytettyjä teoriaopintoja.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Petteri Huttunen, Anssi Laukkarinen, Juha Vinha

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33501 2019-01 - Juha Vinha

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee rakennusfysikaalisen suunnittelu periaatteet - osaa arvioida ja analysoida laskennallisesti rakennusten ja rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa eri tilanteissa - osaa käyttää laskelmissa apuna erilaisia rakennusfysikaalisia laskentaohjelmia

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakennusfysikaalisen suunnittelun periaatteet, rakennusfysikaalisten laskentatarkastelujen toteutus, rakenteiden toimintakriteerit ja raja-arvot, sisä- ja ulkoilman olosuhteet, maaperän olosuhteet, ilmastonmuutoksen vaikutukset, varmuusajattelu ja vikasietoisuus rakennusfysiikassa.  Sisäilman laatu ja siihen vaikuttavat tekijät, lämpö- ja kosteustekniset mittausmenetelmät ja rakennusfysikaaliset kokeet.   
2. Lämmön siirtyminen ja varastoituminen rakennuksessa ja rakenteissa, siirtymismuodot, materiaalien lämmönjohtavuus, lämpötase, rakennuksen routasuojaus ja rakennuksen lämmönsiirtokertoimet.     
3. Ilman siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, materiaalien ilmanläpäisevyys, paine-ero, rakennuksen ilmanpitävyys.     
4. Kosteuden siirtyminen ja varastoituminen rakennuksessa ja rakenteissa, siirtymismuodot, materiaalien kosteuspitoisuus ja kosteudensiirto-ominaisuudet, kosteustase.     
5. Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen vaikutukset rakenteiden ja rakennusten lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan uusissa ja vanhoissa rakennuksissa.     
6. Rakennusfysikaalisessa suunnittelussa käytettävien laskentaohjelmien toiminta (COMSOL Multiphysics, WUFI 1D, WUFI 2D).     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin osuus kurssin arvosanasta on 2/3 ja harjoitustöiden osuus 1/3.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32501 Rakennusfysiikan perusteet Pakollinen    
RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka Suositeltava    
RAK-52410 Talotekniikan perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33501 Rakennusfysiikka, 7 op RAK-33500 Rakennusfysiikka, 6 op  

Päivittäjä: Kalenius Netta, 30.01.2020