RAK-33001 Rakenteiden plastisuusmallit, 5 op
Plasticity Models of Structures

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia, Aatu Rundgren

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33001 2019-01 1 - 2 Aatu Rundgren

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy kantokyvyn määrittämiseen plastisuusteorialla, joka sitkeistä materiaaleista koostuvalla rakenteella antaa arvion maksimaalisesta kuormankantokyvystä. Opiskelija tutustuu plastisuusteorian perusteisiin palkkirakenteita ja laattoja tutkimalla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää erilaisten poikkileikkausten kantokyvyn eri rasitusyhdistelmille. Hän tuntee rajakuormateorioiden peruslauseet ja osaa ratkaista palkkien ja kehien kantokyvyn mekanismimenetelmällä. Opiskelija osaa arvioida myös yksinkertaisten rakenteiden minimipainon annetulle kuormitusyhdistelmälle. Opintojaksolla opiskelija perehtyy lisäksi laattojen kantokyvyn määrittämiseen myötöviivateorialla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Palkin plastinen taivutus, plastinen momentti ja jäännösjännitykset. Normaalivoiman ja leikkausvoiman vaikutus plastiseen momenttiin.  Lineaarinen ohjelmoiti kehien ylä- ja alarajaratkaisussa. Minimipainomitoitus.   
2. Rajakuorman määrittäminen yksinkertaisille rakenteille. Mekanismimenetelmä kehärakenteille; pistekuormille ja jakautuneelle kuormalle.     
3. Ylä- ja alarajalauseet. Laattojen plastisuusteoriaa. Myötöviivateoria (ylärajaratkaisu), projektiomenetelmä ja sen soveltaminen ortotrooppisille laatoille.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti kurssin päätyttyä. Hyväksyttävä suoritus vaatii yleensä 8 pisteen vastauksen 20 pisteen tentissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33001 Rakenteiden plastisuusmallit, 5 op RAK-33000 Plastisuusteoria, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019