RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Structural Engineering

Vastuuhenkilö

Olli Kerokoski

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31101 2019-01 1 - 2 Olli Kerokoski
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt. Tämän jälkeen tentti luentojen sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tietää rakenteiden yleiset suunnitteluperusteet ja keskeisten runkomateriaalien lujuustekniset ominaisuudet - tietää eri runkomateriaaleista rakennettavat erityyppisten rakennusten runkorakenteet, sokkelit ja perustukset ja rakennuksiin kohdistuvat kuormitukset ja kuormitusyhdistelyn - ymmärtää kokonaisstabiliteetin tarpeen ja jäykistyksen periaatteet - osaa mitoittaa yksinkertaisimmat betoni-, puu- ja teräspalkit taivutukselle ja leikkaukselle murtorajatilassa - osaa nurjahdusmitoituksen perusteet - ymmärtää murtumistarkastelun ja käyttörajatilatarkastelun erot - tuntee rakenteiden suunnittelussa käytettävät piirustusmerkinnät ja osaa piirtää piirustuksia cad-painotteisesti

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yleistietoa rakennesuunnittelun tavoitteista ja sisällöstä. Rakenteiden varmuusajattelun perusteet. Talonrakentamisen piirustusmerkinnät.  Rakennesuunnittelua koskevat määräykset ja standardit.   
2. Yleisten runko- ja rakennetyyppien esittely.     
3. Tavalliset talorakenteiden kuormitukset.  Kuormitusten yksityiskohtaisempi määrittäminen.    
4. Teräsbetonirakenteen toimintaperiaate kuormituksen alaisena ja mitoitusperusteet. Taivutetun poikkileikkauksen mitoitus ja analyysi (palkki, laatta). Mitoitus leikkausvoimalle (palkki). Puristetun rakenteen toimintaperiaate (pilari, seinä).   Betonin ja raudoitusteräksen mekaanisia ominaisuuksia.    
5. Puurakenteen mitoituksen perusteet. Taivutetun poikkileikkauksen mitoitus ja analyysi. Mitoitus leikkausvoimalle. Puristetun puurakenteen mitoitus.   Puun ominaisuuksia. Puutuotteita.    
6. Teräsrakenteen mitoituksen perusteet. Teräspalkin mitoitus taivutukselle ja leikkaukselle. Puristetun teräsrakenteen toimintaperiaate.   Teräksen ominaisuuksia. Terästuotteita.    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentissä ja harjoituksissa mitataan opiskelijan tietämystä rakenneratkaisuista, kykyä luoda rakennemalli ja määrittää rakenteelle tuleva kuormitus sekä kykyä yksinkertaisten rakenneosien mitoittamiseen ja piirtämiseen.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   RIL 201-1-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat   Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL   978-951-758-609-2       Ei   
Kirja   RIL 229-1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa   Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL   978-951-758-566-8       Ei   
Kirja   RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Mallipiirustukset ja -laskelmat   Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL   978-951-758-570-5       Ei   
Luentokalvot   Rakennetekniikan perusteet   Matti Pentti & luennoitsijat         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31011 Lujuusoppi Pakollinen    
RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Vaihtoehto esitiedolle RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet (5 op) on RAK-31000 Statiikka (4 op).Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet, 5 op RAK-31100 Rakennetekniikan perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Kerokoski Olli, 01.04.2020