RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet, 5 op
Introduction to Statics and Dynamics

Vastuuhenkilö

Sami Pajunen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31040 2019-01 3 - 4 Sami Pajunen
Kaksi välikoetta tai tentti sekä palkkikoe

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee mekaniikan peruslait ja peruskäsitteet - osaa koota mielivaltaisen voimasysteemin mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon sekä osaa ratkaista partikkelin ja jäykän kappaleen staattisesti määrättyjä tasapainotehtäviä - osaa määrittää staattisesti määrätyn sauvarakenteen sisäiset rasitukset - osaa soveltaa Coulombin liukukitkalakia kappalesysteemien - tuntee jäykän kappaleen geometrisen liikeopin (kinematiikan) liikesuureet eri koordinaatistoja käyttämällä - tuntee fysikaalisen liikeopin (kinetiikan) peruskäsitteet ja peruslait - osaa soveltaa jäykän kappaleen liikeyhtälöitä tasodynamiikan ongelmiin

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019