RAK-23641 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät, 5 op
Research Methods for Infra Construction Materials

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka toinen lukuvuosi, Seuraava toteutus on lukuvuonna 2019-2020

Vastuuhenkilö

Pirjo Kuula, Kari Pylkkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23641 2019-01 3 - 4 Pirjo Kuula
Kari Pylkkänen
Hyväksytysti suoritetut laboratorioharjoitukset, oppimistehtävät ja ryhmätyöt.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää yksityiskohtaisesti rakentamisessa kivi- ja maa-ainesten, asfalttimassojen ja asfalttipäällysteiden tutkimisessa käytettävät näytteenotto- ja testausmenetelmät ja menetelmiin liittyvät termit ja määritelmät tehdä laboratoriossa yleisimmät asfaltimassan ja -päällysteen sekä maa- ja kiviainesten tutkimuksessa ja luokittelussa käytettävät testit. valita laboratoriotestauksessa käytettävät menetelmät ja näytemäärät materiaalin käyttökohteen perusteella. analysoida asfalttimassojen kivi- ja maa-ainesten testaustuloksia. arvioida testaustulosten luotettavuutta ja epävarmuustekijöitä sekä materiaalien soveltuvuutta erilaisiin käyttökohteisiin. raportoida ja esittää testaustuloksia kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Testaus- ja tuotestandardien rakenne ja sisältö. Näytteenotto ja jakaminen. Uusittavuuden ja toistettavuuden käsitteet   Tulosten tilastollinen merkitys ja analysointi   Tilastollisten menetelmien soveltaminen käytännön tehtävissä  
2. Raekoon määritys seulonta-, sedimentointi- ja laserdiffraktiomenetelmillä. Raemuodon tutkimusmenetelmät.   Määritysmenetelmien teoreettinen tausta   Ominaisuuksien merkitys erilaisissa käyttökohteissa  
3. Kiviainesten kulutus-, iskun- ja pakkasenkestävyyden tutkimustavat   Menetelmien soveltaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin  Menetelmien teoreettinen tausta  
4. Kiviaineksen käytön kannalta haitallisten ainesosien tunnistusmenetelmät ja hienoainesten karakterisointi   Määritysmenetelmien teoreettinen tausta   Haitta-aineiden merkitys erilaisissa käyttökohteissa  
5. Asfalttimassan, päällysteen ja niiden osa-aineiden ominaisuuksein määritysmenetelmät  Määritysmenetelmien teoreettinen tausta   Ominaisuuksien merkitys erilaisissa käyttökohteissa  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosanasta 80% muodostuu oppimistehtävistä ja laboratorioharjoituksista, 20% muodostuu ryhmätyönä tehtävästä raportista ja seminaariesityksestä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Asfalttinormit 2017   PANK ry         Kyllä   
Luentokalvot     Pirjo Kuula, Kari Pylkkänen         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   InfraRYL   Rakennustieto         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Testaus- ja tuotestandardit   SFS-online         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-21001 Geotekniikan perusteet Pakollinen    
RAK-22321 Maarakennustekniikka Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Siirtymävaiheessa pakollisena esitietoina joko RAK-21000 tai RAK-21001 sekä suositeltavana esitietona RAK-22320 tai RAK22321Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-23641 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät, 5 op RAK-23640 Maa- ja kiviainesten tutkimusmenetelmät, 4 op  

Päivittäjä: Kuula Pirjo, 21.03.2019