RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito, 5 op
Rehabilitation and Maintenance of Road Structures

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Pauli Kolisoja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23340 2019-01 - Pauli Kolisoja
Nykyaikaisessa tierakenteen parantamisen suunnitteluohjelmistoympäristössä tehtävän harjoitustyön hyväksytty suoritus ja tentti luennoista, luennoilla jaetusta opetusmateriaalista ja kurssikirjoista.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa: 1) selittää tierakenteiden kunnossapidon ohjelmoinnissa sovellettavien menettelyjen perusperiaatteet 2) kuvata olemassa olevien tie- ja katurakenteiden kunnon inventointiin käytettävissä olevat mittausmenetelmät ja osaa analysoida niiden antamien tulosten perusteella rakenteen vaurioitumiseen johtaneet syyt 3) luetella keskeisimmät tierakenteiden parantamisessa sovellettavat korjausrakenteet ja kuvata niiden soveltuvuusalueet 4) soveltaa oppimaansa tie- tai katurakenteen parantamissuunnitelman tekemiseen 5) kuvata sorateiden kunnossapitoon ja teiden talvihoitoon käytettävät menetelmät ja työskentelytekniikat

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tie- ja katurakenteen vaurioitumismekanismit ja kunnon inventointimenetelmät sekä rakenteen parantamisen suunnittelua tukevat laboratoriotutkimukset.     
2. Tie- ja katurakenteiden kuormitus- ja routakestävyyden parantamiseen käytettävissä olevat keinot.     
3. Sorateiden kunnossapidon sekä talvikunnossapidon suunnittelu ja menetelmät.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti 75 % ja harjoitustyö 25 %.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Luennoilla jaettu opetusmateriaali           Kyllä   
Verkkokirja   Rakenteen parantamisen suunnittelu   Tiehallinto       2006   Kyllä   
Verkkokirja   Rakenteen parantamissuunnittelua edeltävät maatutkatutkimukset ja tulosten esitystapa - menetelmäkuvaus   Tiehallinto       2004   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-22310 Tie- ja katurakenteen suunnittelu Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito, 5 op MPR-5240 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito, 5 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 04.04.2019