RAK-23310 Rautatietekniikka, 5 op
Railway Engineering

Lisätiedot

Opintojakson lähiopetus järjestetään joka toinen vuosi.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Pauli Kolisoja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23310 2019-01 - Heikki Luomala
Tentti ja oppimistehtävät

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - nimetä rautatieympäristön laitteiden ja rakenteiden komponentit ja tuntee niiden toimintaperiaatteet - kertoa rautatieympäristön turvallisuusperiaatteista - kertoa rautatieympäristöön liittyvästä lainsäädännöstä ja ohjeista - suunnitella yksinkertaisen ratarakenteen ja ratkaista raidegeometriaan liittyviä laskuja - kertoa ratarakenteen ja raidegeometrian suunnitteluun vaikuttavat tekijät - kertoa rautatieliikenteen ympäristövaikutukset

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rautatiesektorin toimijat, markkinat, rataverkko ja radanpito     
2. Radan suunnittelu-, kunnossapito- ja rakentamisprosessi     
3. Radan geometria sekä kaluston ja radan vuorovaikutus     
4. Pyörä-kisko-kontakti     
5. Kiskot      
6. Vaihteet     
7. Pölkyt, kiskonkiinnitykset ja jatkuvakiskoraide     
8. Tukikerros ja routa     
9. Radan alusrakenne ja pohjamaa     
10. Radan tarkastus, tietoaineistojen yhdistäminen     
11. Radan taitorakenteet ja epäjatkuvuuskohdat      
12. Radan turvalaitteet, junien kulunvalvonta     
13. Raiteiden mitoitus liikennepaikoilla     
14. Ympäristövaikutukset, turvallisuus ja sähkörata     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot   Luentokalvot ja muu luennoilla kerrottu aineisto           Kyllä   
Muu kirjallisuus   Rato-ohjeet (ilmoitetaan tarkemmin luennolla)           Ei   
Verkkokirja   Liikenneviraston julkaisut (ilmoitetaan tarkemmin luennolla)           Ei   
Verkkokirja   Railway Substructure Engineering   Selig, E.T.         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-21001 Geotekniikan perusteet Pakollinen   1

1 . tai RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekn. per.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 04.04.2019