RAK-22321 Maarakennustekniikka, 5 op
Earth Construction

Vastuuhenkilö

Jarno Oravasaari, Pauli Kolisoja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-22321 2019-01 3 - 4 Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tunnistaa maarakentamisessa käytettävät materiaalit ja niiden käyttökelpoisuuteen vaikuttavat tekijät - tuntee maa- ja kiviainesmateriaalien jalostamiseen käytettävät tekniikat sekä uusiomateriaalien keskeisimmät erityispiirteet maarakentamisen kannalta - tuntee maarakennustöissä käytettävien kalustojen ominaisuudet ja työskentelytekniikat vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailun edellyttämällä tarkkuustasolla - tuntee maarakenteisiin liittyvät tilavuuskäsitteet ja massakertoimet sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisen massansiirtosuunnitelman laadinnassa - tuntee tavanomaiseen maarakennustyöhön sisältyvät työvaiheet - osaa määritellä tavanomaisten maarakenteiden laatuvaatimukset ja valita tarkoituksenmukaiset menetelmät laadun todentamiseen - osaa ottaa huomioon maarakennustöiden toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat - tuntee tietomallinnuksen nykyisen kehitysvaiheen ja tietomallinnuksen hyödyntämistavat maarakennustöiden toteutuksessa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Maarakenteiden materiaalit ja niiden maarakennustekniset ominaisuudet. Maarakennuskalustot.     
2. Maaleikkaukset, maa- ja louhospenkereet, erityisesti rakenteiden tiivistäminen ja talvityön asettamat erityisvaatimukset. Maaleikkausten ja penkereiden verhousrakenteet.     
3. Putkijohtojen rakentamiseen ja talonrakentamiseen liittyvät maarakennustyöt.     
4. Maarakenteiden kuivatus ja routimisen hallinta.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti 75 % ja harjoitustyöt 25 %

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-22321 Maarakennustekniikka, 5 op RAK-22320 Maarakennustekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Kolisoja Pauli, 20.02.2020