RAK-22211 Maaperägeologia, 5 op
Engineering Geology of Soils

Vastuuhenkilö

Pirjo Kuula

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-22211 2019-01 1 - 2 Pirjo Kuula
Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija. - tunnistaa suomalaiset maalajimuodostumat, osaa selittää niiden syntymisen ja kuvailla niistä saatavat materiaalit - osaa vertailla maalajien syntyolosuhteita ja niiden vaikutusta maalajien ominaisuuksiin - osaa myös selittää veden liikkeet maaperässä - osaa tulkita kartta-aineistosta ja maastohavaintojen perusteella sekä maalajien että pohjaveden esiintymistä - osaa myös selittää geologian vaikutuksen maankäytön suunnitteluun. - osaa selittään luonnollisten haitta-aineiden esiintymisen ja vaikutukset maankäyttöön

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Maaperäkartat ja niiden mukaiset maalajiluokitukset; Maaperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät ja kartta-aineisto  Maastohavaintojen tekeminen ja niiden perusteella tehtävä maalaji- ja muodostuma-arviointi.  Mallinnus 
2. Suomen maaperän synty, hieno- ja karkearakeiset sekä moreenimaalajit, niiden maarakennustekniset ominaisuudet   Maalajien jalostus   
3. Hienorakeisten maalajien fysikaaliset ominaisuudet ja käyttö rakentamisen eri sektoreilla      
4. Veden liike maaperässä; vedenläpäisevyys ja kapillaarisuus     
5. Geologia maankäytön suunnittelussa     
6. Luonnollisten haitta-aineiden esiintyminen ja niiden aiheuttamat maankäytön rajoitteet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

60 % Oppimistehtävät 40 % Harjoitukset ja harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Käytännön maaperägeologia   Salonen V-P.   951-29-2247-9       Ei   
Luentokalvot             Ei   
Muu verkkomateriaali   Maaperäkartan käyttöopas   Haavisto-Hyvärinen; Kutvonen         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-21001 Geotekniikan perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-22211 Maaperägeologia, 5 op RAK-22210 Maaperägeologia, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019