RAK-22111 Maamekaniikka, 5 op
Soil Mechanics

Vastuuhenkilö

Tim Länsivaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-22111 2019-01 1 - 2 Markus Haikola
Tim Länsivaara
Hyväksytysti suoritetut viikkotehtävät, lasku- ja laboratorioharjoitukset, itsenäiset oppimistehtävät sekä välikokeet tai tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - selittää maan lujuuden määrittämiseen käytettävien kenttä- ja laboratoriokoemenetelmien periaatteet ja toteutusvaiheet sekä laskea mittaustulosten perusteella kolmiaksiaalikokeen tulokset - selittää maan kokoonpuristuvuuden määrittämiseen käytettävien laboratoriokoemenetelmien periaatteet ja toteutusvaiheet sekä tulosten esittämistavat sekä painumiskäyttämistä kuvaavien parametrien määritysperiaatteet - kuvata painumalajit ja sekä laskea konsolidaatiopainuman - -selittää, miten veden virtaus vaikuttaa tehokkaisiin geostaattisiin jännityksiin ja laskea suotovirtauksen - käyttää kimmoteoriaa ja likimääräismenetelmiä pystysuoran jännityslisäyksen laskemisessa pintakuormille - esittää stabiliteettilaskennan periaatteet ja laskea yksinkertaisen liukupinnan vakavuuden - selittää maanpaineen lajit ja laskea maanpaineet sekä tukiseinien mitoitusperiaatteet - käyttää kantavuuskaavaa ja tuntee sen eri osien merkityksen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Jännitysten jakautuminen maassa     
2. Maan lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet ja niiden tutkimusmenetelmät     
3. Kimmoteorian sovellukset maamekaniikassa, kuten maan muodonmuutokset, kokoonpuristuminen ja perustusten painuminen     
4. Plastisuusteorian sovellukset maamekaniikassa, kuten kantavuus, vakavuus ja maanpaine     
5. Veden virtaus maaperässä     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksoon sisältyvät laboratorio- ja laskuharjoitukset sekä itsenäinen oppimistehtävä ovat pakollisia ja ne arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Soil Mechanics   Craig, R.F.       6th edition, 1997 saatavilla kirjastosta e-kirjana.   Ei   
Luentokalvot           Luentokalvot saatavilla moodlen kautta.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-21001 Geotekniikan perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-22111 Maamekaniikka, 5 op RAK-22110 Geotekniikka, 6 op  

Päivittäjä: Haikola Markus, 29.03.2019